(20, Mar, 2018)
יום שלישי פרשת צו, ד' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תקופות בתולדות עם ישראל

תקופת האחרונים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-09-01 10:20:54
מאות חכמי ישראל החל מהתקופה שלפני גרוש ספרד ועד לדורנו זו. סך הכל כ-550 שנה (ויש המונים את האחרונים רק מתקופת חיבור השולחן ערוך. ננסה לחלק תקופה זו ליחידות של כ-100 - 50 שנה ונציין כמה מהאחרונים הידועים ביותר :

בתקופה הראשונה, לפני כ-500 שנה - החוקר והמפרש דון יצחק אברבנאל, רבי עזריה פיגו מוונציה בעל "גידולי תרומה", רבי עובדיה מברטנורא מפרש המשנה ורבי עובדיה ספורנו מפרש התנ"ך.

בתקופה השניה, לפני כ-400 שנה - רבי יוסף קארו מחבר השלחן ערוך, האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא) ראש המקובלים, הרמ"א (רבי משה איסרליש) בעל ההגהות לשולחן ערוך, אחריהם האלשי"ך הקדוש מפרש התנ"ך (רבי משה אלשיך – חיבר את הספר "תורת משה" על התנ"ך אבל כיום העם משתמשים בשמו של המחבר ה"אלשיך"), המקובל רבי משה קורדובירו בעל "פרדס רימונים", המהר"ל מפראג האגדי (רבי יהודה לייב ליואי) יוצר הגולם שחיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה וספרי יסוד במחשבת ישראל. רבי בצלאל אשכנזי בעל ה"שיטה מקובצת", רבי חיים וויטאל תלמידו המובהק של האר"י בעל הספרים "עץ חיים", "פרי עץ חיים" ועוד, השל"ה הקדוש שנקרא על שם ספריו "שני לוחות הברית", המהרש"א (רבי שמואל אליעזר איידל’ס) מפרש הש"ס והב"ח (בית חדש – חובר על ידי רבי יואל סירקיש חותנו של בעל הטורי זהב) מפרש הטורים.

בתקופה השלישית, לפני כ-300 שנה – הש"ך (רבי שבתאי כהן), הט"ז (טורי זהב – חובר על ידי רבי דוד הלוי) והמגן אברהם מפרשי השולחן ערוך. רבי יום טוב ליפמן הלר בעל ה"תוספות יום טוב" על המשניות ורבי יהודה רוזאניס בעל ה"משנה למלך".

בתקופה הרביעית, לפני כ-200-250- שנה - רבי חיים בן עטר ה"אור החיים" הקדוש, רבי יחיאל אלטשולר בעל המצודות על הנ"ך ורבי יעקב יהושע פולק בעל ה"פני יהושע" על התלמוד. אחריהם, רבי ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות, הרמח"ל (רבי משה חיים לוצאטו) בעל "מסילת ישרים", רבי אריה ליב גינצבורג בעל ה"שאגת אריה", רבי יחזקאל לנדא בעל שו"ת "נודע ביהודה", המקובל רבי שלום שרעבי, ותלמידי הבעל שם טוב: המגיד ממזריטש, רבי פנחס הלוי הורביץ בעל ה"הפלאה" ורבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה בעל ה"תולדות יעקב יוסף" .

בתקופה החמישית, לפני כ-150-200- שנה - תלמידי המגיד ממזריטש : רבי מנחם מענדל מוויטעבסק בעל "פרי הארץ", רבי אלימלך מליזענסק בעל "נועם אלימלך", רבי שניאור זלמן מלאדי בעל ה"תניא" והשלחן ערוך,החוזה מלובלין, רבי לוי יצחק מברדיצ’וב בעל "קדושת לוי", רבי אהרון הגדול מקרלין, רבי ישראל המגיד מקוזניץ בעל "עבודת ישראל" ועוד. ובאותה תקופה -החיד"א (רבי חיים יוסף דוד אזולאי), רבי רפאל מיוחס בעל ספר "פרי הארץ" על הרמב"ם שהי’ה הראשון לציון (הרב הראשי) בירושלים, רבי אריה ליב הכהן בעל "קצות החושן", רבי אברהם דנציג בעל "חיי אדם", רבי יעקב מליסא בעל "נתיבות המשפט". אחריהם - רבי נחמן מברסלב, רבי חיים פאלאג’י מאיזמיר, רבי עקיבא איגר, רבי דובער האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש בעל "תורת חיים", רבי ישראל מרוז’ין, רבי מנחם מענדל מקוצק, רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר", רבי מנחם מענדל בעל ה"צמח צדק", ורבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" .

בתקופה השישית, לפני כ-150- 100- שנה - האדמו"ר רבי אהרון מקרלין בעל "בית אהרון", האדמו"ר רבי שמואל מליובאוויטש בעל "תורת שמואל", האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור בעל "חידושי הרי"מ", רבי שלמה גנצפריד מחבר ה"קיצור שלחן ערוך", רבי יוסף באבד בעל ה"מנחת חינוך", הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי מקושטא, רבי מאיר ליבוש "המלבי"ם", רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", רבי ישראל סלנטר מייסד שיטת המוסר, הנצי"ב (רבי נפתלי צבי ברלין) מוואלוז’ין, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה בעל "באר יצחק", מהרי"ל (רבי יהושע לייב) דיסקין, הגרי"ד (רבי יוסף דוב) סולבייצ’יק בעל "בית הלוי", רבי חיים חזקיה מדיני בעל ה"שדי חמד", רבי יוסף חיים מבגדד בעל "בן איש חי", רבי שלום מרדכי שבדרון בעל שו"ת מהרש"ם ורבי אברהם מסוכצ’וב בעל "אבני נזר" .

בתקופה השביעית, לפני כ-100 - 50 שנה - רבי ישראל מאיר מראדין בעל ה"חפץ חיים" וה"משנה ברורה", רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל ה"אור שמח", האדמו"ר מגור בעל "שפת אמת", האדמו"ר ממונקאטש ר’ חיים אלעזר שפירא בעל "מנחת אלעזר", האדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש המכונה: "הרמב"ם של תורת החסידות", רבי חיים הלוי סולבייצ’יק מבריסק בעל "חידושי הגר"ח", רבי מאיר שפירא מלובלין מייסד "הדף היומי", רבי יוסף ראזין מרוגאצויב בעל "צפנת פענח", רבי חיים עוזר גרודז’ינסקי בעל "שו"ת אחיעזר", ורבי בן ציון האדמו"ר מבאבוב שנהרג על קידוש ה’ על ידי הנאצים ימח שמם.

בתקופה השמינית – ב-50 שנה האחרונות - האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש שומר גחלת היהדות ברוסיה ומקים עולה של תורה בארה"ב, הראי"ה (רבי אברהם יצחק הכהן) קוק הרב הראשי לישראל, רבי יוסף חיים זוננפלד רב החרדים בארץ הקדש, רבי איסר זלמן מלצר בעל "אבן האזל", רבי יחזקאל אברמסקי בעל "חזון יחזקאל", הגאון רבי יוסף זאב סולבייצ’יק מבריסק, הרב יצחק אייזיק הרצוג הרב הראשי לישראל, הגאון רבי אברהם חיים נאה בעל "קצות השלחן", האדמו"ר רבי אהרון מבעלזא, רבי עובדיא הדאיה בעל "ישכיל עבדי", האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויזניץ בעל "אמרי חיים", רבי שלמה יוסף זווין עורך האנציקלופדיה התלמודית, האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמער בעל "ויואל משה", האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור בעל "בית ישראל", רבי משה פיינשטיין בעל "אגרות משה", רבי מנחם כשר בעל "תורה שלמה", ורבי יעקב לנדא רבה של בני ברק. 

בימינו אנו עדים אנו לתופעה המדהימה של פלא הדורות הענק שבענקים הלא הוא כ"ק האדמו"ר מלך המשיח שליט"א מליובאוויטש - מי שגאונותו ובקיאותו המדהימה בולטת לעין כל בכל מכמני וסודות התורה ודבריו מיוסדים על כל פרדס התורה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,