(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

הרבי שליט"א מלך המשיח

מרכז חב"ד העולמי 770 - בית משיח

נוסעים לשבע מאות שבעים


נמצאים בחודש אלול... ומתכוננים לחודש החגים - תשרימאת: מערכת חב"ד AM    
2003-09-12 04:20:53
ביום ח"י אלול בשנת תנ"ח, ירדה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב לעולם. בהיותו בן חמש שנים, שמע מאביו את צוואתו הרוחנית: "בני, אל תירא משום דבר, כי אם מה’ לבדו, אהוב כל יהודי בכל להט נשמתך, יהיה מי שיהיה ובכל מצב שיימצא". מילים שנעשו לעמוד אש של החסידות הכללית אותה ייסד.

47 שנה לאחר מכן, ביום ח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן מליאדי, אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן-ערוך, מייסד חסידות חב"ד.

השבוע ביום שני הקרוב, יחול היום הבהיר - ח"י אלול, יום הולדתם של שני מאורות גדולים אלה, שהאירו ומאירים את חיי עם ישראל באהבת ישראל, באהבת התורה ובאהבת השם, עדי הגאולה האמיתית והשלמה.

לב התניא

יסודות אלה באים לידי ביטוי בולט ביותר בתורת החסידות. אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך מקדיש לכך פרק שלם בספרו ספר התניא, פרק ל"ב - את הלב של התניא, הוא מקדיש לאהבת ישראל.

ואכן אהבת ישראל הינה אחד העניינים היסודיים ביותר, בעבודת חודש אלול כפי שהדבר גם נרמז בפסוק - "איש לרעהו ומתנות לאביונים" ראשי תיבות אלו"ל.

בימים אלה בהם אנו מבקשים מאתו ית’, כי ינהג בנו לפנים משורת הדין, יש לעבודה זו של "אהבת ישראל", חשיבות מיוחדת, כדי להראות שגם אנחנו נוהגים, לפנים משורת הדין, עם הזולת ומשתדלים בטובתו.

בחודש אלול, מבקש הרבי שליט"א מלך המשיח להרבות באופן מיוחד בזכויות הכלל והפרט, דבר המאפשר לנו להיות שליחי מצוה לזכות יהודים רבים במילוי הוראות אלה, וביניהם:

זיכוי יהודים במבצע שופר, אמירת לדוד ה’ אורי וישעי, בדיקת תפילין ומזוזות (באם לא נבדקו בי"ב חודש אחרונים), איחולי כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, תהילים לחודש אלול, סיוע למשפחות נזקקות, להיות בשמחה וכתיבת בקשת ברכה לשנה החדשה באמצעות האגרות קודש.

נוסעים ל"770"

בנוסף להנ"ל יש לציין את הזכות הנפלאה והחובה הקדושה של כל מי שביכולתו לנסוע לחודש החגים, כדי להיות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת בית השואבה, שמיני עצרת ושמחת תורה. מי שביכלתו לכל החודש ומי שביכולתו, רק לזמן קצר. אך מעיין מטהר בכל שהוא.

זה המקום "בית חיינו - "770" שבניו יורק, בו הרבי שליט"א מלך המשיח אמור להתגלות בכל רגע, זה המקום בו "מקדש העתיד שאנו מצפים לו יבוא ויגלה מן השמים", ומשם נעתקין לארץ הקודש בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,