(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

הרבי שליט"א מלך המשיח

תכנון משפחה? לשם מה?


שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א בנושאמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-05-14 20:08:42
א. אודות הנהגתן של נשי ישראל שבזכותם יצאו אבותינו ממצרים - מסופר בגמרא עד כמה שהשתדלו עבור שלימות העם, כלומר, להגדיל את מספרם של בני ישראל על ידי כללות הענין ד"פרו ורבו". ועד כדי כך - שלא התפעלו מקשיי הגלות, גזירת פרעה, וכיוצא בזה, ולא עשו חשבון שאין זה הזמן המתאים לכך, "לשוא אנו עמלין" וכיוצא בזה. ובזכות הנהגה זו - זכו כל בני ישראל לצאת מגלות מצרים, ולקבל את התורה בחג השבועות - שלזה היו צריכים את השלימות דכללות עם ישראל, ששים ריבוא בני ישראל, כמבואר במדרשי חז"ל.

כלומר: למרות שמצד השכל הי'ה מקום לעשות חשבון שאין זה הזמן המתאים לקיום הציווי ד"פרו ורבו", דמכיון שפרעה גזר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", מ"חשבונות" אלו, והמשיכו למלא את תפקידן להעמיד בנים ובנות, מתוך אמונה ובטחון בהקב"ה.

ומי פעל זאת - מספרת הגמרא - ילדה קטנה, ששמה מרים, שהיא פנתה לאבי'ה בתמימות ילדותית, ואמרה לו: "גזרתך קשה משל פרעה"! ועל ידי זה פעלה שיתבטלו כל ה"חשבונות" בנוגע לקיום הציווי "פרו ורבו", וכתוצאה מזה נולד משה רבינו, "מושיען של ישראל", שהוציא את בנ"י ממצרים והביא אותם לקבל את התורה בהר סיני - "משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו'" לכל בני ישראל עד סוף כל הדורות.

ב. והנה, כל סיפורי התורה אינם רק כדי שידעו מה שאירע בעבר, "למפרע", כי אם גם הוראה בחייו של כל אחד ואחת מישראל בהוה. ובנוגע לעניננו - מודגשת בסיפור זה ההוראה עד כמה צריך להיות מושלל כל המושג של "תכנון משפחה", אלא צריכים לקיים את הציווי "פרו ורבו" ללא כל חשבונות, מתוך אמונה ובטחון בהקב"ה.

וכמדובר כמה פעמים עד כמה מופרך ה"חשבון" שילד נוסף יביא לידי הוצאות נוספות בעניני פרנסה, ולכן עושה האדם "חשבון" שאין ביכלתו לפרנס ילד נוסף - כי: פרנסה נותן הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא העולם ומנהיגו ומפרנסו כו', "הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים", ופשיטא שהקב"ה יוכל לתת פרנסה עבור ילד נוסף!

[אמנם הקב"ה רוצה שהפרנסה תבוא ע"י עשיית "כלי" בדרך הטבע, וכציווי התורה ש"אין סומכין על הנס" - הרי כדי שהפעולה הטבעית תהי'ה "כלי" להמשכת ברכותיו של הקב"ה בענין הפרנסה, ובאופן שהכסף שמרויח ילך עבור ענינים טובים (פרנסה בהרחבה, נתינת צדקה בהרחבה, חינוך המתאים לבניו ובנותיו, וכיוצא בזה - ולא שיצטרכו להוציא את הכסף עבור רופאים חס ושלום, מכיון ש"כל המחלה גו' לא אשים עליך" מלכתחילה) - צריכים להתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה בכל הפרטים].

וכפי שלמדים מהנהגתן של נשי ישראל הצדקניות שבזכותן יצאו אבותינו ממצרים - שלמרות קשיי הגלות, לא עשו "חשבונות" כיצד יצליחו לפרנס את ילדיהן, אלא מילאו את תפקידן מתוך אמונה ובטחון בהקב"ה, ואכן, הקב"ה דאג לפרנסתם של הילדים, וסיפק להם את צרכיהם באופן הכי נעלה ומשובח - "ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור".

זאת ועוד: נוסף לזה ש"תכנון משפחה" מונע את ה"נחת" שיכלו ההורים לרוות מילד נוסף, זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות, הרי זה גם ענין שנוגע להחשת וזירוז הגאולה עבור כלל ישראל - כמובן ממארז"ל "אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף", שכאשר נולד ילד יהודי נוסף, הרי זה מזרז וממהר את ביאת "בן דוד", שעל ידו תהי' הגאולה דכלל ישראל!

כלומר: "תכנון משפחה" אינו ענין פרטי של ההורים עצמם, כי אם ענין שנוגע לכלל ישראל, מכיון שלידתו של ילד נוסף ממהרת ומזרזת את הגאולה עבור כלל ישראל.

ומזה מובן שאין לטעון מה יכול כבר להיות כאשר נולד ילד יהודי נוסף, הרי עדיין אינו מסוגל לפעול בעולם ("מילאו את הארץ וכבשוה") - מכיון שגדולה מזו מצינו: עצם לידתו מקרבת וממהרת את גאולת כלל ישראל!

וגם ענין זה מודגש בסיפור הנ"ל אודות אי-ההתחשבות ב"חשבון" ד"לשוא אנו עמלין" - שכתוצאה מזה נולד "מושיען של ישראל" שעל ידו היתה הגאולה דכלל ישראל.

(משיחת כ"ה אייר ה'תשמ"ג, לנשי ובנות חב"ד - בלתי מוגה)

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,