(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

הרבי שליט"א מלך המשיח

"ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה..."


מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח אודות מלחמת המפרץמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-03-19 00:47:31
מדברי הרבי מלך המשיח שליט"א בחודש טבת תשנ"א (בזמן מלחמת המפרץ 1991):

"מלך בבל אינו יכול לעשות מצור על ירושלים. ירושלים היא עירו של הקדוש ברוך הוא . . ועיר הבירה של בני ישראל .. בניו של הקדוש ברוך הוא, ומובן וגם פשוט, שמלך בבל אינו יכול לפגוע ח"ו אפילו בחומת ירושלים, ועל אחת כמה וכמה בירושלים עצמה, ובבית המקדש, ובהכרח לומר שפעולתו של מלך בבל תהיה בסופו של דבר עזר וסיוע לבני ישראל.

אלא, שבימים ההם היה העזר וסיוע באופן שבגלוי ובחיצוניות היה מצור .. אבל בימנו אלה - נעשה העניין רק באופן של טוב הנראה והנגלה לעיני בשר, ובלשון חכמינו ז"ל "בני אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם .. הגיע זמן גאולתכם!" "

(משיחת עשרה בטבת תשנ"א)

"אני מפרסם בכל האפשרות שצריך לנסוע, (לארץ ישראל - המלקט) ואדרבה - זה המקום הכי בטוח, כיון שיש שם הר הבית ומקום המקדש, והעיקר - כיון ששם נמצאים שנים או שלושה מיליונים, כן ירבו, של בני ישראל."

(משיחה עם קונסול התיירות שסיפר על ירידה במספר הנוסעים לאה"ק)

"עליכם לפרסם שאתם נוסעים לארץ ישראל, כי ישנם יהודים שמפחדים ומפחידים אחרים אודות נסיעה לשם, יש לפרסם שנוסעים ואין ממה לחשוש. זהו המקום הבטוח ביותר כי זהו המקום של בית המקדש"

(כ' טבת תשנ"א - למשלחת שיצאה לארץ וביקשה ברכה)

"דבר הפשוט הוא, עד כדי כך שלא צריכים אפילו לעורר על כך, שלאחרי השואה - לא תקום פעמיים צרה, לא מעין דיליה ולא מקצתיה רחמנא לצלן, ואדרבה; יהי' אך טוב וחסד בטוב הנראה והנגלה, לכל יהודי ולכל בני ישראל בכל מקום שהם, ובהדגשה - טוב הנראה והנגלה!!!"

"ישנה הבטחה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא "בני על תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם" נוסף על ריבוי ההבטחות בתורה ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" ו"עמו אנכי בצרה" ו"פדה אלקים את ישראל מכל צרותיו" וכו' וכו'

דבר ברור הוא ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים, גם בחוץ לארץ.

ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש שנקראת בתורתנו הקדושה והאמיתית "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".

(מהתוועדות שבת פרשת וארא תנש"א - מוגה)

"המאורעות דימים האחרונים בהענין ד"מלכויות מתגרות זו בזו" מדגישים שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה, כמבואר במדרשי חכמינו זכרונם לברכה שענין זה הוא מסימני הגאולה.

ובלשון המדרש "שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה במלך ערבי . . וכל אומות העולם מתרעשין ומתבהלין . . ואומר להם (הקב"ה לישראל) בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם הגיע זמן גאולתכם" ופשוט, שמאורות אלה לא יפגעו כלל וכלל בבני ישראל, שהם בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, "הנוגע בכם כנוגע בבת עינו" .. כולל ובמיוחד בנוגע לבני ישראל הדרים בארצנו הקדושה, שכיון שהיא "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה (שימת-לב מיוחדת) תמיד עיני ה' אלוקיך בה (ומוסיף ומפרט) מראשית השנה ועד אחרית שנה" (מתחילתה ועד סופה בשווה) הרי היא המקום הבטוח ביותר.

ובנוגע לפעולתם של שונאי ישראל שמנסים לפגוע ח"ו - אין בהם ממש, ולא יעלה הדבר בידם, כיון ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"."

(מהתוועדות שבת פרשת בא תשנ"א - מוגה)

וכולם יחד, ביחד עם כל בני ישראל שבדורנו זה, נשמות בגופים - "קהל גדול ישובו הנה", (ירמיהו לא,ז) לארצנו הקדושה. "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה". (עקב יא,יב) - שלכן, גם לפני הגאולה יושבים בה בני ישראל לבטח, ללא פחד מזה ש"אומות העולם מתרעשים ומתבהלים", בגלל ש"מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה", כיון שהקדוש ברוך הוא "אומר להם (לישראל), בני, אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . (וכופל הענין) אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם" (ילקוט שמעוני,ישעיהו רמז תצט), "מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם"- ובארצנו הקדושה גופא - לירושלים עיר הקודש, לבית המקדש, ולקדש הקדשים.

(ש"פ יתרו תנש"א)

נכתב בסיוע בית חב"ד שיכון ה' בני ברק              

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,