(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורת הרבי שליט"א

לא להפסיק את לימוד התורה


תשובה מאגרותיו של הרבי שליט"א מלך המשיחמאת: מערכת חב"ד AM    
2005-01-02 23:20:22
במענה על מכתבו מד' תמוז בו כותב שלומד ב.. ויש מפריעים בעדו בטענה שהוא צריך לעזור בפרנסת הבית.
הנה הרי ידוע פסק תורתנו הקדושה שהאיש הישראל יקבל פרנסתו שזהו תלוי רק בהשם יתברך הזן ומפרנס לכל הרי זה בא כמה שנתבאר "אם בחוקותי תלכו" ופירש רש"י "שתהיו עמלים בתורה", ובמילא מובן שמה שילמוד תורה וילמוד במסירה ונתינה הדרושה וכלשון רז"ל "שתהיו עמלים בתורה", הרי דוקא עי"ז תקוים הבטחת הקב"ה יתברך ויתעלה "ונתנה הארץ יבולה" וגו', ברכת השם יתברך בכל המצטרך לאדם ולמשפחתו. ולא כמו שאומרים שעל ידי זה שיפסיק מלימוד התורה חס ושלום, ירבה לו הקב"ה נותן התורה פרנסה והאריכות אך למותר, ויכול להראות מכתבי זה להנהלת הישיבה ובטח גם הם יוכלו להשפיע על הוריו שיחיו בכיוון האמור לעיל והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.
(אגרות קודש חלק ט אגרת ב'תתיג)
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,