(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורת הרבי שליט"א

ניצול הרדיו לקדושה


כל מטרת הטכנולוגיה: הפצת דברי האלוקות בכל העולםמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-08-28 12:30:30
הרבי מלך המשיח שליט”א סובר כי אנו צריכים לנצל את התפתחות הטכנולוגיה להפצת אור התורה גם במקומות שכרגע קשה לנו להגיע אליהם.

לדוגמא השימוש במכשיר הרדיו כדי להפץ חסידות.

דוגמא לכך אנו מוצאים במכתבו (נדפס ב”אגרות קודש” חלק י”ב): “בטח יסדרו שיהיו גם כן שידורים ברדיא על דרך ימי סגולה הנזכרים לעיל, ולקשר ולסיים הסיפור ע”ד העבר עם בפועל ממש...”

בשיחה בשנת ה’תשמ”ה מסביר הרבי שליט”א את גודל המעלה שיש בשימוש ברדיו ובטלפון ללימוד התורה: “מהענינים שבהם מתבטא הענין דהפצת המעיינות חוצה בפועל ובגלוי הוא - לימוד החסידות על גלי הרדיו, שכן, כאשר פועלים על יהודי שיבוא להשתתף בשיעור חסידות, הרי עצם העובדה שבא בעצמו ללמוד חסידות, מוציאה אותו מהגדר ד”חוצה” כפשוטו מה שאין כן בלימוד החסידות על גלי הרדיו - הרי השומע נמצא במקומו הוא, במקום ה”חוצה”, ויתכן שפתח את מכשיר הרדיו כדי לשמוע ענין אחר, ענין של “חוצה”, ובהשגחה פרטית - כיון לאותה שעה שבה שומעים דברי חסידות, וכיוצא בזה בנוגע ללימוד על ידי הטלפון.ובעצם, זוהי תכלית הכוונה בבריאת מכשיר הרדיו והטלפון - כדי שעל ידי זה יפעלו את הענין דהפצת המעיינות חוצה”

שם ממשיך הרבי מלך המשיח להסביר את המעלת הרדיו בכך שישנם יהודים המשתמשים ברדיו לצרכי פרנסתם וכיוצא בזה, אך בכל זאת זה עדיין לא השמוש ברדיו לטבה ממש, וזה נפעל דווקא על ידי למוד התורה ברדיו.

ומסיים הרבי: “ועד שמתבטלים כל שאר התכניות שישנם ברדיו, ולא תשאר כי אם תכנית אחת בלבד - לימוד החסידות!”

בהזדמנות נוספת בשנת תשד”מ אנו מוצאים את דברי הרבי שליט”א בנושא, וכאן הרבי מדגיש שדווקא בדורות האחרונים נתנה האפשרות להשתמש באמצעים כמו רדיו כדי להשפיע בכל העולם: “ויש להוסיף בזה - שדוקא בדורות האחרונים רואים בפועל ובגלוי שפעולתו של האדם כמקום מסויים יש לה השפעה בכל העולם כולו: אם בדורות שלפנינו היה מקום לשקלא וטריא (=דיון) כיצד יתכן שאדם שנמצא במקום מסויים יפעל בקצה השני של העולם - הרי כיום רואים בפועל שישנם מכשירים מיוחדים שהם מעבירים את דיבורו של האדם (שנמצא במקום מסויים) לכל כדור העולם כולו, כך שיכולים לשמוע את הדברים לא רק “תוך כדי דיבור” אלא ב”רגע כמימרא” (=אותו רגע) ממש!

ועל פי תורת הבעל שם טוב (רבי ישראל, מייסד החסידות) הידועה שמכל דבר שרואים או שומעים יש ללמוד הוראה בעבודת השם, מובנת ההוראה שלמדים מ”מכשירים” הנ”ל - שבכחו של יהודי לפעול בכל העולם כולו, וכמדובר בהתוועדות שלפני זה......

וכאמור - ענין זה נתגלה בימינו אלו:

בדורות שלפנינו היה מקום לחשוב שדבר רוחני אין לו הגבלה, אבל דבר גשמי - בודאי מוגבל הוא, ולא שייך שיתפשט ויפעל בכל העולם כולו, ולכן, כאשר היו אומרים למישהו שביכלתו לפעול בכל העולם כולו – היה מקום לעשות “חשבון” האם כבר הזדכך כל כך עד לביטול הגבלת הגשמיות,

...אבל כיום - רואים בפועל ובגלוי שגם דבר גשמי אין לו הגבלה, צריכים רק לנצל את הכח האלקי שהטביע הקדוש ברוך הוא בטבע הבריאה שהרי עד היום הזה לא יודע אף אחד את מהותו של הכח המוליך את דיבורו של האדם שמדבר לתוך “מכשירים” אלו - לכל העולם כולו ברגע כמימרא, כי תנודות גלי-האויר שעל ידם עובר דיבורו של האדם על דרך הרגיל (שלא על ידי מכשירים אלו) אין בכחם להגיע למקום רחוק ביותר, ומה גם שדרוש משך זמן ארוך כו’, ואז נפעלת הפעולה בכל העולם כולו.ומכשירים אלו ניתנים לשימוש על ידי כל אדם. וכל זה - למרות שאינו “חכם גדול” שמבין את אופן פעולת המכשירים, ואדרבה: בשכלו מופרך הדבר, ואף על פי כן מכיון שרואה זאת בפועל ובמוחש, משתמש גם הוא במכשירים אלו.

בעקבות דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, התעוררו מספר חסידים והעלו תכניות יהדות ברדיו (המפורסמת מהם התקיימה בתחנת הרדיו הניו יורקית אשר מידי שבוע הסבירה את התניא – ספר היסוד של תורת חב”ד). לדבר קמו מתנגדים אשר טענו שאסור להשתמש במכשיר כמו הרדיו ללימוד תורה.

בשיחה באותה שנה שנה הרבי מלך המשיח שליט”א לאותם מתנגדים: “...כאן המקום להזכיר גם אודות לימוד התניא על גלי הרדיו. כמדובר בהתוועדות שלפני זה (שיחת שבת פרשת משפטים בסופה) אודות גודל העילוי שבדבר - שברגע כמימרא שומעים ענינים דפנימיות התורה בכל העולם כולו.אמנם, לדאבוננו, הנה בנוגע לכל הוספת דבר טוב וקדושה, ישנם “מהרסיך ומחריביך ממך יצאו”, שכל ענינם לנגד - ולהפריע לכל דבר שבקדושה, וכן בענין זה - שטענו וכתבו: היתכן לנצל “רדיו” עבור עניני קדושה – הרי “רדיו” הוא מ”סטרא-אחרא(=צד הטומאה)” !...חס ושלום לומר ש”סיטרא-אחרא” בכחה לברוא דבר מסויים - רחמנא ליצלן מהאי דעתא(-מדעה זו), דכר כזה הוא היפך התורה והיפך האמונה לגמרי...”

לסיכום פרק זה אנו רואים שהרבי שליט”א מלך המשיח גורס כי עלינו לנצל את כל האמצעים כדי להפיץ את אור התורה – אור החסידות בעולם. לשם כך עלינו לנצל אף את אותם האמצעים שכרגע לא משמשים רק לקדושה, ולהפוך אותם שיהיו כלי של קדושה.

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,