(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

משיח וגאולה

מה אפשר לעשות? מהוראות הרבי שליט"א
מאת: מערכת חב"ד AM    
2002-10-16 15:11:09
מודעות:
להיות מודעים ליחודה של התקופה המופלאה בה אנו נמצאים, על סף הגאולה ממש. להאמין בממשיותה של הגאולה הקרובה. "לחיות" את ביאת המשיח, לפרסם שהוא עומד להגיע מיד. ואפילו להתחיל כבר עכשיו לרקוד ולשמוח "בתופים ובמחולות" על הגאולה העומדת בפתח.
תורה:
ללמוד את תורתו של הרבי שליט"א בכל מקצועות התורה, בפרט בתורת החסידות ובנושאי הגאולה. דגש מיוחד מושם על לימוד יומי שהנהיג הרבי: שיעורי הרמב"ם ושיעורי החת"ת:חת"ת - ראשי תיבות: חומש תהילים תניא. חומש עם רש"י לפי פרשת השבוע, תהילים לפי החלוקה לימי החודש, ותניא המחולק לימות השנה. הספר הוא גם סגולה לכל דבר טוב. (ניתן להשיג את שלושת הספרים הללו בכריכה נוחה אחת).
אהבת ישראל:
להתייחס לכל יהודי באהבה, דאגה ועזרה ממשית: גשמית וגם רוחנית - לקרב עוד ועוד יהודים לאביהם שבשמים, ע"י חיים של תורה ומצוות.
הוספה בקיום מצוות:
להתקדם כל העת בקיום מצוות ומעשים טובים. מה שהיה טוב אתמול – איננו מספיק עוד היום. להוסיף בפרט במצוות צדקה כדי לזרז את הגאולה. כדאי להניח קופת צדקה וספר חת"ת בבית, ברכב, ובמקום העבודה.
תפילה:
להתפלל, לבקש ולתבוע ללא הרף מהקב"ה שיביא את הגאולה, בקריאת "עד מתי?! " (- עד מתי תמשך הגלות, ימשך הסבל?) ובהכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", שמוסיפה חיים וכח למלך המשיח ומזרזת את הגאולה השלמה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,