(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בטחון עם ישראל

האבי מלך המשיח שליט"א עם מר זלמן שז"ר

השם האמיתי - ארץ ישראל


מכתבים מאלפים מהרבי מלך המשיח שליט"א בנושאמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-04-26 23:09:38
מתוך ספרו של הרב שלום דובער וולפא "שלום שלום ואין שלום". הבא לקמן בפרק זה מיוסד על מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אל מר שז"ר ז"ל ואל חברת הכנסת גאולה כהן (המכתבים משנת תשכ"ט - 1979).

השם האמיתי - ארץ ישראל

רבים תמהים על ה"סתירה" כביכול, בין עמדותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר שלילת ה"ציונות" במובנה החילוני לבין עמדותיו הניציות אודות התקיפות שבה יש לעמוד כנגד הגוים החומדים את ארצנו. לאמיתו של דבר אין כל סתירה בין הדברים, ואדרבא, שניהם ממעיין אחד נובעים.

כי אכן, אלו שראו את תחילת ותכלית הכל בהצהרת בלפור או הצהרת האו"מ על זכותנו לארץ ישראל, המשיכו בשיטה זו גם בעימותים שיש להם עם הגויים בזמננו, ועד עתה דוגלים הם בשיטה שעל הגוי יש להסתכל מלמטה למעלה, לא להרגיז אותו "חס ושלום"... גם כשמדובר בעניני פיקוח נפש ממש של עם ישראל.

אלו המבססים את זכותנו לארץ ישראל על החלטות והסכמות הגוים, הפכו את השם המקודש מדורי דורות "ארץ ישראל" -- ל"מדינת ישראל". מדינה ככל המדינות, החייבת להתחשב רק בחשבונות של "אלה ברכב ואלה בסוסים" והחייבת לענות על טענות הגוים: "ליסטים אתם" - בתשובות דיפלומטיות.

לא נוצרנו ב-48'

שיטה זו הביאה לידי הסכמי קמפ דייוויד בם קיבלו אויבי ישראל שטחים מארץ הקודש, גם שטחים כאלו שמסירתם מסכנת מיליוני יהודים. שכן, אם יש "למצוא חן" בעיני העמים, אי אפשר לענות להם תשובה כה "פרימיטיבית" האומרת "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" (רש"י, בראשית א, א.).

כי איך אפשר להזכיר שם שמים, כשמדברים בלשון עם ועם? והרי "ככל העמים בית ישראל", וככל המדינות "מדינת" ישראל, ועלינו להיות "דיפלומטים" כמו נציגי שאר האומות.

כל זאת כשההיסטוריה מתחילה מ-1948, אך לא זוהי האמת, ארץ ישראל היא ארצנו מזמן "ברית בין הבתרים", השם "ארץ ישראל" נקבע במשך אלפי שנים, גם בתורה וגם בפי העם מקטן ועד גדול, כשם שאי אפשר ע"י הצבעה והכרעת הרוב לשנות את שמו של "עם ישראל" כך אי אפשר לשנות את שמה של ארץ ישראל ל"מדינת" ישראל, ובפרט שכאמור אין זה רק שינוי שם אלא שינוי בתוכן.

ארץ ישראל היא שלנו אלפי שנים מאחר שניתנה לנו מבורא העולם לעם עולם לנחלת עולם, ואילו ההיסטוריה של מדינת ישראל מתחילה בתקופה האחרונה, וכשם שבתש"ח הסכימו רוב האומות למדינה זו הרי כיום רוב האומות נגדה, וחסל סדר מדינה, עפ"י חישובי הדיפלומטיה. מסיבה זו עצמה הרי ל"מדינת ישראל" מספיקים גם חלקים מסוימים משטחי הארץ, אך ל"ארץ ישראל" אין אפשרות לוותר על אף שעל ואף זרת של ארץ זו שניתנה לנו לפני אלפי שנים.

"מדינת ישראל" היא מדינה הכבושה ע"י צה"ל, חלים עליה טענות הערבים כנגד לקיחת שטחים בכוח, וכן החלטות האו"מ כגון 242 על החזרת כל השטחים שנלקחו בכוח מהערבים, לא כן "ארץ ישראל" אין היא כבושה בידינו. שלנו היא, "ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"!
מתוך הגליון השבועי - שיחת הגאולה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,