(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פרשת השבוע

שמירת בית המקדש – גם כיום


הדבר שניתן לעשות כיום הוא לשמור על דברי הקודש שברשותינומאת: מערכת חב"ד AM    
2004-06-15 13:43:58
בפרשתינו קורח מסופר אודות "משמרת הכבוד" של בית המקדש היא מצוות שמירת המקדש הנלמדת מהפסוק "ושמרו את משמרת אוהל מועד". יש להציב כהנים ולווים שישמרו על בית המקדש. וכפי שכותב הרמב"ם: "שמירת המקדש מצוות עשה. אף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטרין (ארמון) שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים". כלומר: השמירה מוסיפה כבוד למקדש.

מובן כי הכבוד אינו ניתן למבנה הגשמי של המקדש. לקונסטרוקציה הנפלאה, לעיצוב המדהים של הבית, אלא לאלוקים השוכן בו. כידוע, גם אחרי החורבן לא הסתלקה הקדושה ממקום המקדש, שהרי, כאמור, קדושת המקדש היא קדושת השכינה, וכשם שהשכינה קיימת לנצח, כך גם קדושת משכנה, קיימת תמיד, וכמאמר רבותינו, "קדושה אינה זזה ממקומה" והמקדשות "אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים" ולכן כאשר נמצאים בבית המקדש צריך להיזהר ולא להיכנס למקומות שאסור להיכנס, כיון שגם כיום צריך לפחד מהמקדש.

ומה עכשיו?


ואם כן מתעוררת השאלה מדוע אכן אין הכוהנים והלווים נוהגים בזמננו – זמן הגלות – לקיים את מצוות שמירת המקדש? (בפרט שעדיין טמונים שם צנצנת המן ושמן המשחה?).

התשובה לכך: בזמן הגלות קיימת סכנה מאומות העולם. הסכנה היא לא רק בזמן בו שולטים, ח"ו, הגויים בארץ ישראל, אלא גם כאשר יד היהודים תקיפה, ואפילו כאשר קיים שלום (אמיתי) עם הגויים! כל עוד לא באה הגאולה יישארו כאלו הרוצים להרע לנו, שהרי הלכה היא:"בידוע שעשיו שונא ליעקב". וממילא. אם יתקבצו הכהנים והלויים, כיום, כדי לקיים את מצוות שמירת המקדש כהלכתה, באופן בולט וגלוי, אין לדעת מה עלול, חס ושלום להיות כתוצאה מכך. לעולם איננו יכולים להיות בטוחים מפני יחידים שמסוגלים לעולל רעה ליהודים אי שם, בתגובה למעשה כזה מצדנו בהר הבית.

ועל פי הכלל הידוע "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה" נדחית מצוות שמירת המקדש מפני החשש האמור.

אין מקום כמובן לשמירה חשאית על הר הבית, שהרי כל עניין השמירה הוא דווקא בגלוי, כיוון שמטרתו לכבד את המקדש, בשמירה חשאית לא יתווסף כבוד למקום המקדש.

ובכל זאת!

הדבר שניתן וצריך לעשות כיום הוא לשמור על דברי הקודש שברשותינו, חומש סידור וכדומה וזוהי מצוות שמירת המקדש ברוחניות שחייבת וצריכה להיעשות כיום. וע"י קיום מצוות שמירת המקדש ברוחניות נזכה כולנו שבקרוב, בעזרת ה’, לא יצטרכו להסברי מדוע לא שומרים על בית המקדש, כי כבר יהיה את בניין בית המקדש, והלויים והכהנים ישמרו שם ללא חשש, בקרוב ממש, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, אמן. 


(משיחת הרבי שליט"א, שבת פרשת שמיני התש"נ)

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,