(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תאריכים מיוחדים

פסח שני ולהשלים


י"ד אייר - פסח שני, זה הזמן לתקן ולהשליםמאת: מערכת חב"ד AM    
2006-05-12 03:02:27
פסח שני - חל בשנה זו בערב שבת, וידוע פתגם כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שפסח שני ענינו "עס איז ניטא קיין פארפאלן, מען קען אלע מאל פאריכטן (=אף פעם לא אבוד, תמיד ניתן לתקן), ואפילו מי שהי'ה טמא, או מי שהי'ה בדרך רחוקה, ואפילו "לכם", שהי'ה ברצונו, מכל מקום, יכולים לתקן", ותיקנו בפועל, מתחיל מימי משה, ולאחרי זה בכל פסח שני.

פתגם זה מדגיש בעיקר את האפשרות לתיקון גם במצב הירוד ביותר, מצב של היפך הטהרה (או הריחוק מבית המקדש, המצב שהי'ה "לכם", ברצונו, כלומר, במזיד רח"ל - גם במצב זה לא אבוד, אלא יכולים לתקן, וכבר תיקנו כן בפועל במשך יותר מג' אלפים שנה.

בגלל התעסקות בציווי ה'

ויש לומר, שהדגשת אפשרות התיקון גם במצב הכי ירוד, היא בהוספה על המובן מעצמו מתוכן הפרשה על דבר הציווי דפסח שני:

ה"אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא" לא היו במצב ירוד ח"ו, אלא אדרבה - כדאיתא בגמרא "אותם אנשים מי היו? נושאי ארונו של יוסף היו, דברי ר' יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא, ר' יצחק אומר.. עוסקין במת מצוה היו", כלומר, הסיבה להעדר הטהרה שלהם אינה בגלל חסרון (ועאכו"כ ירידה) במעמדם ומצבם, אלא אדרבה, בגלל התעסקותם בקיום רצון ה'.

ואף שלא הי'ה חסרון במעמדם ומצבם - רצו שתהה להם גם השלימות של קרבן פסח, ועד שבאו בטענה "למה נגרע", וטענתם נתקבלה למעלה, ונתן השם מצוה חדשה ונעשית מצוה לתמיד ולנצח, ועי"ז נתאפשר להם להשלים הקרבת הפסח בי"ד באייר, שגם אצלם יהיו כל עניני הפסח בשלימות.

ובעומק יותר

ובעומק יותר - ההשלמה בפסח שני היא לא רק ביחס לחסרון, אלא גם ביחס למצב של שלימות, ואף שלימות זו היא ביחס למצבם בהוה, אבל לגבי מצב נעלה יותר (שיהי'ה בעתיד) הרי זה מצב של חסרון, וצריך להשתדל ולהגיע לשלימות נעלית יותר. ובהקדים: להדעה ש"עוסקין במת מצוה היו" איתא בגמרא ש"חל שביעי שלהן להיות בערב פסח". ולכאורה אינו מובן: למה המתינו עד י"ד ניסן, ואז "ויקרבו לפני משה ולפני אהרן - כיון שידעו לפני זה שבגלל שאינם טהורים לא יוכלו להקריב הפסח במועדו, הי'ה להם לשאול אצל משה תיכף ומיד כששמעו הציווי, ולא להמתין עד ליום השביעי, האחרון?!

למה נגרע?

ויש לומר הביאור בזה: "העוסק במצוה פטור מן המצוה", ומהטעמים לזה - לפי שכל מצוה כלולה מכל המצוות, ונמצא, שהעסק במצוה זו כולל גם המצוה שפטור ממנה וחשיב כאילו קיימה. ועפ"ז י"ל, ש"אותם אנשים" לא הרגישו החסרון דהקרבת הפסח, כי, התעסקותם ב"מת מצוה" כוללת גם המצוה דקרבן פסח.

אבל, כל זה הוא ביחס למצבם בהוה, כשהיו עסוקים במצוה (כולל גם התוצאה דהיפך הטהרה) - לא היו חסרים את מצות קרבן פסח. אבל, ביחס למצבם בעתיד, מצב של טהרה שבו יכולים להקריב הפסח - חשיב המצב הקודם (שלא הקריבו הפסח) לחסרון.

ועפ"ז יש לבאר למה לא טענו "למה נגרע" בימים שלפנ"ז - כיון שבמצבם בהוה (לפני י"ד ניסן) לא נרגש אצלם חסרון ("נגרע"); ואעפ"כ, כשהגיע "ערב פסח", זמן הקרבת הפסח, ו"למחר יכולין לעשות" - אזי נרגש אצלם חסרון ביחס למצבם בעתיד, ולכן "ויקרבו גו' ביום ההוא ויאמר גו' למה נגרע לבלתי הקריב קורבן ה' במועדו".
(משיחות שבת פרשת בהר, ט"ו אייר ה'תשמ"ט)
מתוך: שיחת הגאולה - הגליון השבועי לכל יהודי 
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,