(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תאריכים מיוחדים

א' מספריו של הרבי מהר"ש

ב' אייר "לכתחילה אריבער"


שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח בקשר ליום הולדת הרבי מהר"שמאת: מערכת חב"ד AM    
2006-04-30 00:38:12
ביום ראשון יחול ב' אייר, יום ההולדת של אדמו"ר מהר"ש (רבינו שמואל) הנשיא הרביעי בשושלת חב"ד. אחת מהוראותיו המפורסמות, זו ההוראה של "לכתחילה אריבער", שהנהגתו של יהודי צריכה להיות באופן של "לכתחילה אריבער":
וזה לשון קודשו (באידיש): "די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך האלט אז מען דארף לכתחילה אריבער", ובתרגום חופשי: העולם סבור שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה הולכים מלמעלה, ואני סבור - אומר אדמו"ר מהר"ש - שמלכתחילה צריך ללכת מלמעלה.
כלומר, אין ליהודי להתחשב בחשבונות, מדידות והגבלות ועאכו"כ במניעות ועיכובים שבעולם, כי, יהודי הוא למעלה מהעולם, ולכן צריכה להיות הנהגתו באופן של הליכה מלמעלה, "לכתחילה אריבער".
תפארת שבתפארת
הוראה זו מכילה שתי קצוות: מחד, "אריבער" תנועה שלמעלה ממדידה והגבלה, ומאידך היא נעשית הוראה בחיי היום-יום במעשה בפועל, היינו, שההנהגה במעשה בפועל בעולם הזה הגשמי, בענינים של מדידה והגבלה כו', היא באופן ד"אריבער", ועד בלי גבול.
ויש לומר שדרכו המיוחדת של אדמו"ר מהר"ש שמתבטאת בהוראתו המיוחדת "לכתחילה אריבער" קשורה עם יום הולדתו ב' אייר - תפארת שבתפארת:
מעלתה של ספירת ה"תפארת" לגבי שאר הספירות מודגש בשמה - "תפארת", מלשון יופי, "כמו בגדי תפארת עד"מ שהוא בגד של תפארת ונוי" (אגרת הקודש סימן ט"ו. קכ"ב, א). ועאכו"כ בנוגע ל"תפארת שבתפארת" - שלימות הנוי והיופי.
מן הקצה אל הקצה
בקבלה ובחסידות מבוארת מעלתה של ספירת התפארת לגבי שאר הספירות - בכך שהיא עולה עד ה"כתר", תכלית העילוי; וביחד עם זה, נמשכת ומתגלה עד למטה מטה, כי, מדת התפארת נקראת "בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה" ("מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין").
וענין זה מתבטא גם בפרשתנו פרשת קדושים שפירושה - לא רק הפרשה והבדלה מענינים בלתי-רצויים, אלא גם הפרשה והבדלה בתכלית העילוי והשלימות, עד ל"קדושה" שיש לה ערך ודמיון לקדושתו של הקב"ה, כמובן מהמשך הכתוב - "קדושים תהיו כי קדוש אני", שקדושתו של הקב"ה ("קדוש אני") היא טעם וסיבה לציווי על קדושתם של ישראל ("קדושים תהיו"),
ועד להפירוש הפנימי במאמר רז"ל (ויקרא רבה פרשה כ"ד, ט) "יכול כמוני, ת"ל כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם" - "יכול כמוני" בניחותא (מאור עיניים על הפסוק מז, ב), היינו, שכל אחד ואחד מישראל "יכול" להגיע לדרגת קדושתו של הקב"ה, כביכול.
לכל אחד יש את הכח
וכח זה ("יכול כמוני" בניחותא) נמשך לכל אחד ואחד מישראל ולא רק בנוגע להנשמה, אלא גם בנוגע להגוף הגשמי , ולא עוד, אלא, שגם במעמד ומצב שצריך לשלול פרישה והבדלה מענינים בלתי-רצויים, מתחילים מיד עם שלימות הקדושה - "קדושים תהיו כי קדוש אני",
וזהו הקשר עם ההוראה "לכתחילה אריבער" - שהדרגא הכי נעלית (קדושתו של הקב"ה) נמשכת ומתגלה למטה מטה, ועד במקום ומצב שיש אפשרות למצב הפכי כו', שגם שם תהי'ה הנהגת בני ישראל באופן של "לכתחילה אריבער", "קדושים תהיו כי קדוש אני", "יכול כמוני" בניחותא.

משיחת ב' אייר ה'תשמ"ט

מתוך: שיחת הגאולה - הגליון השבועי של ימות המשיח

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,