(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תאריכים מיוחדים

הרבי שליט"א מברך את מברכיו. ליל י"א ניסן תשס"ה

ברכת מלך


ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח, לכל המברכים אותו ליום הולדתומאת: מערכת חב"ד AM    
2006-04-08 19:46:50
מוצאי שבת קודש, אור לי"א ניסן ה’תשמ"ט לאחר תפלת ערבית והבדלה

- תרגום מאידית -
לכל לראש - כל המברך מתברך, בברכתו של הקב"ה, ש"תוספתו מרובה על העיקר"2, ולמטה מעשרה טפחים, ותיכף ומיד - מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.3
ושיקויים אצל כל אחד ואחד ואצל כל בני ישראל. בתוך כלל ישראל, ה"שיר מזמור לבני קורח למנצח" (המזמור תהלים פ"ח המתאים לשנה זו4) - כמדובר בארוכה לפנ"ז5: אצל כאו"א ובכל עניניו, גשמיים ורוחניים כשיהי’ה "שיר מזמור", שיר בפה - הכולל כל עניני הנשמה (וע"י הנשמה), ומזמור בכלי - הכולל כל עניני הגוף (וע"י הגוף)6, עד גם חלקו בעולם - כל הנכסים של האדם7 (שהם בדוגמת כלי שיהודי משתמש בהם לשמש את קונו),
ושני אופני העבודה ("שיר מזמור") הם "לבני קרח" - שנפעל בהם הענין דתשובה8, ועד לתשובה עילאה, שהיא בשמחה רבה9, עד שפועלים הענין ד"למנצח" - שיהי’ נצחון10 גמור דכאו"א, ודכל בני ישראל, ודכל בנ"י יחדיו - הנצחון דמילוי השלמת רצון הקב"ה, ורצון כאו"א11 ורצון כל בנ"י,
ועד לענין הכי עיקרי - שתיכף ומיד ממש, ולא עכבן אפי’ כהרף עין12, באה הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו, דוד מלכא משיחא. ובפרט שעכשיו מוצאי שבת קודש, זמן דסעודתא דדוד מלכא משיחא13 (שבא לאחרי הזמן דרעוא דרעוין בשבת14), ובמיוחד - מוצאי שבת הגדול עשירי בניסן, שאז הי’ "משכו וקחו לכם"15,
ומזה נכנסים מיד ליום הראשון, ו"ביום עשתי עשר יום"16 בניסן, שאז נפעל בדוגמא ד"אותו17 יום נטל עשר עטרות"18 בר"ח ניסן (שהי’ה אז גם ביום ראשון), ובנוסף לזה (ביום עשתי עשר - אחד עשר19 בניסן20) - עטרה על גבי (עשר עטרות) עטרה21 ועל העטרות, נוסף לזה שהוא המשך לכל עשר העטרות,
והימים השלמים (דחודש ניסן), ויתירה מזה - שלימות שלמעלה משלימות (עטרה על גבי עטרה)22 - נעשים הכנה קרובה ומתאימה ובתכלית השלימות (ושלימות על גבי שלימות) לגאולה האמיתית והשלימה, ומתכוננים כבר עכשיו ל"ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים"23 ואח"כ בעתו ובזמנו - "ונאכל שם" בפועל, בביהמ"ק השלישי, מקדש אד’ כוננו ידיך.24 אמן כן יהי רצון.25
לאחרי שאחד מהרבנים בירך את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בברכת כהנים - אמר: שיהי’ה שבוע שמח.26
* * *
1) ראה.סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה - חולין מט א.
2) ב"ר פס"א. ד. ועוד.
() ברכה השלישית דכרכת המזון.
4) ע"פ המנהג לומר בכל יום הקפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו(ממכתב כ"ק מו"ח ארמו"ר - אגרות קודש ח"א ע’ לא. ח"י ע’ נג. וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע’ שמא).
5) בהתוועדות היום - שבת הגרול. יו"ד ניסן.
6) ראה בכ"ז לקו"ת ברכה צח, ג-ד. סידור (עם דא"ח) שער החנוכה רעז, ג-ד. אוה"ת וישב תתקו, א. ועוד.
7) שזהו חלק מעבודת האדם, ויש שם ניצוצין קדושים השייכים לשרש נשמתו וכו’, ולכן התורה חסה על ממונם של ישראל (כתר שם טוב סרי"ח) - ראה שיעור היומי ברמב"ם - סיום ספר הפלאה. התיווך בין דברי אדה"ז (אגה"ת פ’ע. אגה"ק סוס"י) שנותנים צדקה יותר מחומש כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו - נתבאר בהתוועדות כיום.
8) ראה סנהדרין קי, סע"א. תנחומא קרח יא: מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה. וראה חדא"ג מהרש"א שם, שאמרו שירה הוא בתהלים פ"ח כו’.
9) אגה"ת פי"א.
10) ראה מפרשי תהלים ד, א.
וו) רצונו האמיתי - רמב"ם הל’ גירושין ספ"ב.
21) מכילתא ופירש"י בא יב, מא.
3י) סידור האריז"ל (לר"ש מרשקוב).
14) ראה זח"ב פח, סע"כ. המשך תרס"ו בסופו
(ע’ תקמה).
15) בא יב. כא - בעשור לחודש (שם, ג).
16) נשא ז, עכ.
17) שבת פז, ב. וכ"ה בתו"כ ר"פ שמיני. פרש"י שם. נשא ז, יב (מסדר עולם (רבא - פ"ז)).
18 ) שעטרה ראשונה היא "ראשון למעשה בראשית", והאחרונה - "ראשון לחדשים". ושניהם (הכוללים כל העטרות ביניהם) שייכים גם ליום ראשון זה (י"א ניסן), שהוא ראשון למע"ב, וראשון לחדשים (חודש ניסן) ]וראה סה"ש תשמ"ח ע’ 355 ואילך, ביאור השייכות דעטרה הראשונה ועטרה האחרונה לענין המשכן (תוכן של שאר העטרות)[.
19) ראה בארוכה בהשיחה בהתוועדות ביום - שענין אחד עשר מורה (על דרגא שלמעלה מע"ס. ו)על זה שלמעלה מגדר התחלקות, וכדי לא להכנס לשקו"ט קראו "אחד עשר" - שרק מציין שבא לאחר עשר.
20) שענינו "נסי נסים" (ראה כרכות נז, רע"א ובפרש"י. וראה קונטרס משיחת ש"פ תזריע, ג’ ניסן) - כתר ועטרה שלמעלה ממדידה והגבלה.
12) ויש לומר, שנשיאים מלשון התנשאות (דוגמת מלוכה) הם בחינת עטרה, ובהם גופא - מעלה מיוחדת בהנשיא דיום האחד עשר, כמבואר במ"א.
22) עד לזה שלמעלה מכל גדר ותואר של שלימות (ראה השיחה ביום).
23) הגדה של פסח ברכת "אשר גאלנו", מפסחים קטז. ב במשנה.
24) בשלח טז, ת ובפרש"י.
25) ראה רמב"ם (הל’ פרה אדומה ספ"ג. וראה לקו"ש חוקת תשמ"ו) שצ"ל אכי"ר בקשר לגאולה.
26) שמחה - ביטול ההגבלה ביום א’ ביום ב’.
באדיבות אתר הגאולה: www.hageula.com
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,