(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

ימי בין המיצרים

בית המקדש

לראות את בית המקדש


בשבת זו "מראין לכל אחד ואחד את מקדש העתיד"מאת: מערכת חב"ד AM    
2006-07-28 00:49:36
ביחס לשבת זו הנקראת בשם "שבת חזון", ישנה אימרה מרבי לוי יצחק מבארדיצ’ב אשר "חזון" הוא מלשון "מחזה", והכוונה היא "שמראין לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד". אלא שעפי"ז קשה מדוע מראים זאת דווקא בתקופה של "תלתא דפורענותא", "תקופת הירידה" ולא בשבתות הנחמה שלאחר מכן, "שבע דנחמתא"?

והביאור בזה, ע"פ הכלל שירידה היא צורך עלי’ה: ירידה (כשלעצמה) - אין לה מקום בעולמו של הקב"ה, מכיון שהקב"ה הוא עצם הטוב, ומטבע הטוב להיטיב, לא יתכן שיהי’ה בעולמו ענין של ירידה, היפך הטוב. מכאן שכוונת ותכלית הירידה, היא, כדי שעי"ז תהי’ה עלי’ה גדולה ביותר. וכיון שהעיקר בכל דבר היא הכוונה והתכלית, נמצא, שמהותה של הירידה היא - העלי’ה שבאה על ידה, היינו, שהירידה עצמה היא התחלה ושלב של העלי’ה.

בשביל החידוש שבעליה

שלימות זו של העליה היא, כאשר העליה היא באין ערוך ועד שמהווה חידוש ביחס למצב הקודם, בפרט שתכלית בריאת האדם היא לפעול עילוי ושלימות וחידוש בבריאה כולה.

אומנם הקב"ה ברא את עולמו באופן ש"וירא אלוקים כי טוב" (בראשית א, י), מכל מקום, נאמר "ברא אלוקים לעשות" (שם ב, ג), וכפירוש חז"ל "לתקן", כדי שיתוסף חידוש ע"י עבודת האדם, ש"נעשה שותף להקב"ה, במעשה בראשית".

גם כוונת הירידה שבחורבן בית המקדש, היא בשביל העלי’ה והחידוש שיהיה בבית המקדש דלעתיד, בית המקדש השלישי, וזאת ע"י החידוש בעבודתם של ישראל.


כדי שייתגלה המאור

חידושו של בית המקדש השלישי אינו בפרט זה או אחר, אלא בחידוש המהותי המתגלה דוקא בו. בשני בתי המקדש הקודמים, היה עיקר הגילוי בהם ברמה של "אור" מאתו ית’, אך לא עצמותו, הנה בבית המקדש השלישי יתגלה בו עצמות הבורא ממש.

הבחנה זו נרמזת בפסוק "כתית למאור" (תחילת פרשת תצוה), כאשר במלה - "כתית" נרמזו שנות קיום בית ראשון (י"ת = 410) ובית שני (כ"ת= 420), ו"כתית" מלשון "כתישה" רומז על החורבן של שני בתי המקדש, אשר עם כל מעלתם, הם היו ברמה של "אור" ו"גילויים" ביחס לבית המקדש העתיד, בו יתגלה ה"מאור". ועל זה נאמר "כתית למאור", שכוונת החורבן (כתית - כתישה) היא בשביל החידוש והעילוי של ה"מאור", דהיינו מקור האור שלמעלה מ"אור":

גילוי העצמות ממש

ולייתר ביאור: בית ראשון עניינו המשכה מלמעלה למטה )כנגד אברהם, חסד(, ובית שני ענינו ההעלאה מלמטה למעלה (כנגד יצחק, גבורה) - ע"י חורבן בית ראשון נתגלה החידוש בעבודתם של ישראל בהמשכה מלמעלה למטה, וע"י חורבן בית שני מתגלה החידוש בעבודתם של ישראל בהעלאה מלמטה למעלה, שאז היה עיקר העבודה בבירור המטה במעמד ומצב של העלם והסתר.

בצירוף שניהם יחדיו זוכים להחידוש של בית המקדש השלישי, שבו יהי’ה החיבור וההתאחדות של ההמשכה מלמעלה למטה והעלאה מלמטה למעלה, "בשתי ידים" (יד ימין ויד שמאל, חסד וגבורה, המשכה והעלאה) - כיון שיהי’ה בו גילוי עצמותו ית’ (כנגד יעקב, תפארת, שעולה עד הכתר) שלמעלה מכל ציור וגדר של מעלה ומטה, ומחברם יחד, היינו, שגם בקוי המשכה והעלאה (בחי’ הגילויים, אור) נמשך וחודר בחי’ העצמות ("מאור").

ודוגמתו בבית המקדש השלישי - שכולל גם בית ראשון ובית שני אלא שמוסיף ופועל (וגם בהם) מעלת הנצחיות, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", "בנינא דקוב"ה", בית נצחי לעולם ועד. 

(על פי שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א שבת פרשת דברים, ה’תש"נ - באדיבות שיחת הגאולה www.hageula.com )
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,