(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

ספר תורה של משיח

וזאת התורה אשר שם משה


שלשלת הקבלה – לרגל חג השבועות, חג מתן תורתנו, אנו מביאים כאן את שלשלת הקבלה - תורה נביאים כתובים, וכן תורה שבעל פה: משנה, גמרא, סבוראים, גאונים,מאת: מערכת חב"ד AM    
2007-05-21 08:24:43
שלשלת הקבלה – לרגל חג השבועות, חג מתן תורתנו.  אנו מביאים כאן את שלשלת הקבלה - תורה נביאים כתובים, וכן תורה שבעל פה: משנה, גמרא, סבוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים - מלווים בהסבר קצר ותמציתי. 

תורה שבכתב
תורה:
ניתנה על הר סיני למשה רבינו על ידי השם יתברך. במשך 40 שנה בהיות בני ישראל במדבר קיבל משה רבינו גם את פרטי המצוות השונות ולפני הסתלקותו הוא כתב על פי השם את חמשת חומשי התורה, כפי שהוא שמע אותם מפי הגבורה.

התורה מספרת לנו את סיפור בריאת העולם, את חיי אבות האומה, ירידת יעקב ומשפחתו מצרימה. את יציאת מצרים, קבלת התורה ואת ההכנות לקראת כיבוש ארץ כנען. התורה מלמדת אותנו, כיצד יהודי צריך לחיות את חייו היום יומיים על ידי שמירת מצוות התורה.613(תרי"ג) מצוות כלולות בתורה, מהן 248 (רמ"ח) מצוות עשה ו365- (שס"ה) מצוות לא תעשה. המצוות האלה מקיפות את כל החיים היהודיים, מיום הלידה ועד הנשימה האחרונה. הן כוללות מצוות שבין אדם לחברו, כגון צדק ויושר, הגינות, צדקה וכו’ וכן מצוות שבין אדם למקום כגון מצוות תפילה, ציצית, תפילין, שמירת שבת, כשרות, וכו’. מלבד הדברים המפורשים בתורה נמסרו על ידי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו הרבה הסברים, הלכות וסודות, אותן מסר משה רבינו בע"פ לתלמידיו: ליהושע וממנו לזקנים ולנביאים (ראה להלן תורה שבע"פ).

נביאים:
סיפרי הנביאים שנכתבו ברוח הקודש הם: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. ירמיהו. יחזקאל, ישעיהו ותרי-עשר. התרי עשר (שני-עשר הנביאים) הם: הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי זכריה, מלאכי. הספרים שמואל ומלכים מתחלקים לשנים: שמואל א’ וב’ מלכים א’ וב’.

כתובים:
רות. תהלים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, איכה, דניאל, אסתר, עזרא ודברי הימים. גם הכתובים נכתבו ברוח הקודש על ידי הנביאים (ראה להלן) עזרא ודברי הימים מתחלקים לשני חלקים: עזרא ונחמיה ודברי הימים א’ וב’.

בתנ"ך מוזכרים 48 נביאים ושבע נביאות, אשר נבואותיהם נרשמו בגלל שהייתה להם משמעות לא רק לשעתם, אלא גם לדורות יבואו. מלכדם היו בכל דור ודור עוד נביאים, אשר דבריהם לא נרשמו, בהיותם בעלי ערך מקומי או זמני בלבד.

ספרי הנביאים והכתובים, מלבד הנבואות והלקח המוסרי הכלול בהם. מספרים את תולדות עמנו מאז ימי יהושע בן-נון וכיבוש ארץ ישראל על ידו ועד ימי בית שני ובנייתו. הם מקיפים, איפוא, זמן של קרוב ל1000- שנה

תורה נביאים וכתובים - נקראים תורה שבכתב על כי הם נרשמו על ספר, נכתבו על ידי הנביאים והחכמים הבאים: משה רבנו - כתב את חמישה חומשי תורה יהושע בן נון - כתב את ספר יהושע (את סוף הספר כתבו אלעזר ופנחס) שמואל הנביא - כתב את הספרים שמואל, שופטים ורות (את ספר שמואל סיימו הנביאים גד ונתן) דוד המלך - כתב את ספר התהלים ירמיהו הנביא - כתב את הספרים ירמיהו, מלכים ואיכה חזקיהו המלך וסיעתו - כתבו (העתיקו) את הספרים ישעיהו, משלי, שיר- השירים וקוהלת. אנשי כנסת הגדולה - כתבו את יחזקאל, תרי עשר, דניאל ואסתר עזרא הסופר - כתב את עזרא ודברי הימים (את הספר סיים נחמיה).

תורה שבע"פ
משניות:
כל הסברי תורה שבכתב, הדינים וההלכות, שמשה רבינו למד מפי הגבורה, ולא רשמם, אלא מסרם בע"פ ליהושע, יהושע לזקנים והזקנים לנביאים וכך הלאה איש מפי איש, לפי הסדר הבא: הנביאים לאנשי כנסת הגדולה (שהיו בימי גלות בבל) מהם לשמעון הצדיק, שהיה "משיירי הכנסת הגדולה" וכהן גדול בימי בית שני, ממנו לאנטיגנוס איש סוכו ממנו ליוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, מהם ליהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, מהם ליהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, מהם לשמעיה ואבטליון, מהם להלל ושמאי, מהם לרבי שמעון ורבי יוחנן בן זכאי. מהם לרבן גמליאל ותלמידי רבי יוחנן בן זכאי, מהם לרבי שמעון בן גמליאל ורבי עקיבא, מהם לרבן גמליאל ותלמידי רבי עקיבא, מהם לרבן שמעון בן גמליאל וממנו לרבי יהודה הנשיא, שנקרא רבינו הקדוש. או סתם "רבי".

רבי ראה, שהצרות המתרגשות על היהודים עלולות להשכיח מהם תורה שבע"פ. לכן הוא החליט לרשום כל מה שלמדו בע"פ, כל קבלת החכמים שנתקבלה מדור לדור. איש מפי איש תלמיד מפי רב, אצל רבי התאחדו תורה וגדולה על שולחן אחד ולכן הוא כינס אצלו את החכמים הגדולים ביותר של דורו ורשם את כל מה שהיה ידוע להם, את כל מה שהם למדו מרבם. את כל מה שהוא רשם, את כל ההלכות והדינים שאסף הוא חילק במשניות, המשניות הוא סידר במסכתות, ואת המסכתות כששה סדרים, שהם ששה סדרי משנה: זרעים. מועד. נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (ראשי תיבות : זמ"ן נק"ט). אלו הן המשניות אותן אנחנו לומדים עד היום הזה .

החכמים המוזכרים במשניות נקראים תנאים (מילה ארמית שפירושה: לומדים, השונים משנתם). אלה הם החכמים, שהיו חכמי התורה מימי אנשי כנסת הגדולה ואילך ועד ימי רבי יהודה הנשיא, תקופה של למעלה מ500- שנה.

גמרא:
המשניות נרשמו בקיצור נמרץ. מאוחר יותר חזרו תלמידי רבי יהודה הנשיא בני דורו ולמדו את המשניות מחדש, כשהם מוסיפים עליהם ביאור ארוך יותר, מקיף יותר. משניות מורחבות אלו נקראו ברייתות ותוספתות. החכמים שחיו ופעלו אחרי חתימת המשנה, אשר למדו והסבירו את המשניות על פי דרכם - נקראו אמוראים. כך למדו בישיבות הגדולות של ארץ ישראל ובבל כ300- שנה. אז קם אמורא גדול רב אשי שמו, אחד החכמים הגדולים של דורו שהחליט לסדר ולרשום את כל החומר הלימודי שהצטבר ולהניח בכך את היסוד ליצירה סיפרותית המיוחדת במינה בכל העולם, הלא היא הגמרא.

מה הניע את רב אשי למעשהו זה? הוא ראה כי הצרות הגדולות, התוכפות מיום ליום, מסכנות את קיום ההלכה ועלולות לגרום לכך שהחומר ההלכתי והאגדי הרב, שנאסף ב300- השנים האחרונות, עלולה לרדת, חס ושלום, לטמיון. הוא החל, איפוא. בעבודה כשלידו עוזרים האמורא רבינא וכן ראשי ישיבות ותלמידי חכמים מובהקים שבבבל. הם רשמו את הכול ובכך נחתם התלמוד הבבלי, אותו לומדים בכל העולם היהודי עד היום. זמן קצר לפני כן רשמו תלמידי החכמים שבארץ ישראל את התלמוד הירושלמי. שניהם יחד מהווים את התורה שבעל פה 

סבוראים. גאונים, ראשונים, אחרונים:
רבנן סבוראי:
לאחר חתימת התלמוד ע"י רבינא ורב אשי שוב לא הוסיפו לטקסט של התלמוד ולא גרעו ממנו. החכמים שחיו ופעלו במאת השנים שאחרי חתימת התלמוד, ואשר הפיצו את לימוד התורה שבע"פ בישראל ושקדו על העמקתו - נקראו רבנן סבוראי.

גאונים:
תלמידים של רבנן סבוראי היו תלמידי חכמים גדולים, שנקראו גאונים הם היו בקיאים בכל ששים המסכתות של הש"ס (גאו"ן בגימטריא 60) ויחד עם זאת הם היו בעלי שאר רוח ומנהיגי העם. תקופת הגאונים נמשכה כ450- שנה והמפורסמים שבהם היו: רב שרירא גאון, רב נטרונאי גאון. רב סעדיה גאון, ועוד. אחרון הגאונים היה רב האי, שעם מותו נחתמה תקופת הגאונים, בשנת 4800 לבריאת העולם.

ראשונים:
בעקבות הגאונים היו הראשים הרוחניים של האומה למדנים מופלגים, שהיו גם מנהיגים בעלי שיעור קומה, ביניהם: רבינו חננאל, רבינו יצחק אלפסי (הרי"ף) רבינו גרשום מאור הגולה, רבינו יוסף אבן מיגאש, רש"י. רמב"ם ואחרים. שהמשיכו בלימוד וחקר התלמוד. כל אלה נקראו "ראשונים". נכדיו של רש"י וחכמי הדור ההוא חיברו את ה"תוספות". למדנים שונים ערכו קבצים של פסקי דינים ובהם דבריהם של גאוני וגדולי הדורות הקודמים. במיוחד הצטיין "בעל הטורים", רבינו יעקב בן הרא"ש, שערך את ארבעת הטורים (אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן המשפט) בשנת 5100 לבריאת העולם.
כעבור למעלה ממאה שנה ליקט רבינו יוסף קארו את כל פסקי ההלכות שנצטברו עד תקופתו וערך את ה"שולחן ערוך", כדי שכל יהודי יוכל ללמוד ולהבין את כל הדינים וההלכות הנוגעות לחיי היום יום.

אחרונים:
גם לאחר שהשלחן הערוך נפוץ בקרב יהודי העולם, נאלצו הרבנים הגדולים של דורות הבאים לפסוק שאלות שונות שהזמן גרמן. השאלות שנשאלו וכן תשובותיהן והסבריהם על השולחן הערוך שוב הרחיבו את היריעה של ים התלמוד. אלה הם חכמי הדורות הנקראים פוסקים אחרונים. בכל דור ודור למדו היהודים תורה ושקדו על הפצתה. התורה - זו שבכתב וזו שבע"פ - היא מתנה אלוקית, אותה נתן לנו הקדוש ברוך הוא על הר סיני באמצעות משה רבינו. היא התורה הנצחית המסורה לנו מדור לדור.

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,