(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

לוחות מרובעות בכולל חזון איש בבני ברק

לוחות הברית אינן "עגולות"!


או: צורתן המדוייקת של לוחות הבריתמאת: מערכת חב"ד AM    
2007-05-21 10:54:34
הבחירה האלוקית בקו הישר כקו עיצוב של לוחות הברית, לעומת הקו המעוגל הקו האומנותי בוודאי אינה מקרית. קווי הישר שבלוחות, שהיו מרובעות כדברי חז"ל, מהווים ביטוי תואם לתוכנן של הלוחות, כיאה לעניין האלוקי שהתוכן והצורה, האור והכלי, חוברים יחדיו בהתאמה מלאה. רק כתוצאה מחטא עץ הדעת, נוצר הניגוד שבין הקליפה והפרי, בין הצורה לתוכן. רק אז נוצר המצב בו הצד החיצוני אינו תואם את הפנימי, המצב בו  האדם יודע בפנימיות נפשו את הציווי האלוקי, אך מתכחש לו בהנהגתו החיצונית.
עתה משהגיעו ישראל למרגלות הר סיני לקבל את התורה, ענו ואמרו יחדיו "נעשה ונשמע", רק אז, אומרים חז"ל ש"פסקה זוהמתם" של בני ישראלוהעולם שב למצבו של לפני חטא עץ הדעת. עתה בהכרח שהפנים יהא תואם לחיצון ותוכנן של הלוחות תואם לצורתם - ודווקא בהיותן מרובעות ולא כציורים הידועים שמקורם באומנים גויים, שציירו את הלוחות מעוגלות בחלקן העליון.
טעות שיש לתקן
ציורים אלו המנוגדים לדברי חז"ל, חדרו לצערנו גם לשכבות רחבות בתוכנו, ולא רק בקרב הציבור הלא-דתי (לעת-עתה), שהרי מנין להם צורת הלוחות באמת? אלא גם בקרב הציבור הדתי ואף החרדי, נפוצה טעות צורת ה"לוחות המעוגלות", טעות שיש לתקנה ולצייר את לוחות הברית כשהן מרובעות, כפי שהן באמת. אמנם עדיין לכאורה קשה, מה הסיפור הגדול? השינוי הרי אינו אלא צורני, לא תוכני ולא מהותי?
לוחות הברית הכוללים את עשרת הדברות, הינם למעשה יסוד וכללות התורה כולה, מתחילתה בהיותה מאוחדת אתו יתברך, אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד (התורה והקב"ה הם דבר אחד), ועד לרובד ההלכתי שבה, המבטא את רצונו יתברך כאן בעולם העשיה הגשמי והחומרי. צורתם המרובעת של הלוחות בקווי יושר, מהווה ביטוי לדרישה האלוקית הישירה מכל אחד ואחד, ובדייקנות, "עשה כך ודווקא כך". דרישה שאינה ניתנת "לעיגול". מה שישר, נכון! מה שלא ישר - הוא עקום!
ב"עיגול" הלוחות, מבטא נסיון להעלים את האמת האלוקית הנוקבת וחודרת את ההויה כולה: האמת של "אנוכי ה' אלוקיך" ו"אין עוד מלבדו".
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,