(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

מכתב כללי לחג השבועות


מהרבי מלך המשיח שליט"א מלויבאוויטשמאת: מערכת חב"ד AM    
2007-05-22 09:06:11
יום ראשון פ’ נשא את ראש,
ר"ח סיון שנת תשמ"ט,
ברוקלין, נ. י.

אל כל בני ובנות ישראל
בכל מקום שהם
ה’ עליהם יחיו

שלום וברכה!

בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה - זה ראש חודש - באו למדבר סיני, ויחן שם ישראל - ויחן לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד - נגד ההר - לקבל התורה מהר סיני.

וביום השני נאמר להם ואתם תהיו לי (לשון ציווי ולשון הבטחה) ממלכת כהנים וגוי קדוש. וביום השלישי נאמר להם מצות הגבלה, השמרו לכם עלות בהר וגו’.

וביום הרביעי נאמר להם מצות פרישה - מהחומר והגשם - היום ומחר, ולהיות נכונים בימים אלה ליום קבלת התורה, ששה בסיון בו ניתנה תורה.

והימים האלה נזכרים ונעשים מדי שנה בשנה כחדשים, ועד - חדשים ממש - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ויקויים תיכף היעוד תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרינתי.


בכבוד ובברכה, ובברכת החג, מועדים לשמחה
- והכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם -
ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

פ’ נשא את ראש: שיעור חומש דיום זה. וראה "היום יום" ב חשון (מסה"ש ה’תש"ב ס"ע 29 ואילד): מען באדארף לעבן מיט דער צייט.. מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער וואך. וראה לקו"ת ריש פרשתנו. שיחת יום א’, ר"ח סיון שנה זו.

ר"ח סיון: ראה תו"א יתרו ד"ה בחודש השלישי (סז, סע"ג): ובשבוע הז’, ביום ג’ בו ]ר"ח סיון[ הוא כאילו כבר נכנסה כל השבוע ונעשו אז ישראל מוכנים ועומדים כו’. ועד"ז בד"ה זה בתו"ח יתרו (שעג, א).

בחודש השלישי: ראה זח"ב עח, ב.

בחודש השלישי.. באו מדבר סיני: יתרו יט, א.

מארץ מצרים: ראה ד"ה אנכי תרכ"ו.

זה ראש חודש: שבת פו, ב. וראה תו"א ד"ה הנ"ל (ועם הגהות - באוה"ת יתרו ע’ תשעב ואילך). ד"ה זה בתו"ח שם (שסז, ב ואילך). ד"ה זה תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה ע’ פח ואילך). ד"ה זה ה’תשמ"ח.

ויחן שם ישראל.. נגד ההר: יתרו שם, ב.

כאיש אחד בלב אחד: פרש"י עה"פ. וראה לקו"ש חכ"א שיחה א’ וב’ לפ’ יתרו (ע’ 100 ואילך).

וביום השני כו’: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס תצד (אלא ששם מונה ימי השבוע דשנה ההיא, וכאן מדובר בימי החודש).

ואתם תהיו לי.. ממלכת כהנים וגוי קדוש: יתרו שם, ב, ובאגדת בראשית פע"ט ]פ[: שכולם נקראו כהנים בסיני... כל אחד ואחד מהן כאילו כהן גדול כו’. ובבעה"ט עה"פ: אלו זכו ישראל היו כולם כהנים גדולים, ולע"ל תחזור להם כו’. וראה או"ת להה"מ (הוצאת קה"ת) לד, א (בהוצאת קה"ת תש"מ ואילך - סי’ צו). אוה"ת יתרו ע’ תתז. שם ע’ תתט, לקוטי לוי"צ לתנ"ך ריש ע’ סו. לקוטי לוי"צ אגרות-קודש ע’ רט. לקו"ש חי"ח שיחה לפ’ במדבר - ב’ סיון ס"ב ואילך (ע’ 19 ואילך).

לשון ציווי ולשון הבטחה: ראה תו"א ס"פ תשא: או"ת להה"מ הוספות סי’ יב (וש"נ); סה"מ תרכ"ו ע’ קיב ואילך; תר"ל ע’ קמ ואילך; שם ס"ע קמח ואילך - בנוגע ל"ואהבת". ובלקו"ת במדבר יג, ג: כי העתיד והציווי שניהם משמשין בלשון אחד.

השמרו לכם עלות בהר וגו’: יתרו שם, יב,

היום ומחר, ולהיות נכונים: יתרו שם, י-יא.

ששה בסיון: פטירת דוד (ירושלמי ביצה פ"ב ה"ד. חגיגה פ"ב ה"ג. ועוד) והבעש"ט (לקו"ד ח"א לב, א, שם מב, א).

והימים האלה נזכרים ונעשים: אסתר ט, כח. וראה רמ"ז בספר תיקון שובבי"ם, הובא ונתבאר בספר לב דוד להחיד"א פכ"ט.

כחדשים: "כמ"ש (ואתחנן ו, ו) אשר אנכי מצוך היום, כלומר בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. - שו’ע אדה"ז או"ח סי’ סא סעיף ב’ (וש"נ); ספרי ופרש"י עה"פ - בנוגע לק"ש.

חדשים: ובלשון רש"י עה"פ ביום הזה: שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום נתנו. וראה גם פרש"י עה"פ עקב יא, יג. תבוא כו, טז. וראה סה"מ תרס"ה ע’ רלה ואילך. עטר"ת ע’ תלח ואילך. תרפ"ה ע’ ריא ואילך. ה’ש"ת ע’ 116 ואילך. ועוד.

תבוא.. לרינתי: תהלים פח, ג.

והכל מודים... לכם: פסחים סח, ב. וראה שו"ע אדה"ז או"ח סי’ תצד סי"ח. ואפילו לפי ההלכה (רמב"ם הל’ יו"ט פ"ו הי"ט (ובמ"מ שם), טושו"ע או"ח ר"ס תקכט. שו"ע אדה"ז הל’ יו"ט סתקכ"ט ס"י) שבכל הימים טובים צ"ל "חציו לכם" - אעפ"כ יש חילוק בין חג השבועות לשאר הימים טובים - ראה לקו"ש חכ"ג שיחה ב’ לחג השבועות (ע, 27 ואילך).

באדיבות: שיחת הגאולה
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,