(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

בחג השבועות, אני בבית הכנסת!


כולם (אפילו התינוקות) הולכים לשמוע את עשרת הדברות...מאת: מערכת חב"ד AM    
2007-05-22 10:39:33
בחג השבועות קוראים בקריאת התורה את עשרת הדברות, מובא במקורות כי קריאת התורה זו היא מעין קבלת התורה בהר סיני בפעם הראשוה. הרבי מלך המשיח שליט"א מבקש כי לקריאה בכל שנה יבואו כולם לשמוע את עשרת הדברות, והעיקר שיבואו הילדים הקטנים אפילו בני יומם!

להלן קטע משיחת קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א בנושא חשוב זה:
"ועל של פועל באתי ועל של עתה באתי: ראוי ונכון שבכל מקום ומקום שבו ישנו "צבאות-השם", או שייסדו זה עתה ועכשיו - ינצלו את ימי ההכנה ל"זמן מתן תורתנו" כדי להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות עם הילדים והילדות שלפני בר-מצוה ובת-מצוה, כולל ובפרט בתור הכנה לקבלת התורה, שניתנה ע"י ה"ערבות" של ילדי ישראל.

והכנה זו צריכה להיות ע"י ההוספה בכל עניני תורה ומצוותי’ה, ובמיוחד - הוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל, אשר, נוסף לכך ש"ואהבת לרעך כמוך" "זה כלל גדול בתורה", ויתרה מזה: "זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא", הרי, ההכנה למ"ת היתה, כאמור, ע"י אהבת ישראל ואחדות ישראל, "ויחן" לשון יחיד, "כאיש אחד בלב אחד", שאז "אמר הקב"ה.. הרי השעה שאתן להם את תורתי".

ולכן, יש לעורר ולעודד את הילדים שיוסיפו עוד יותר באהבת ישראל ואחדות ישראל - עי"ז שכאו"א מהם יעזור ויסייע לחבירו (ילד לחבירו, וילדה לחברתה) בהמצטרך לו, וה"ז גם פעולה של צדקה וגמילות- חסדים - בגשמיות, וגם - ובעיקר - ברוחניות,

כולל - עי"ז שכל ילד וילדה ישתדלו לפעול על ילדים וילדות נוספים (ילדים - בנוגע לילדים, וילדות - בנוגע לילדות) שיצטרפו גם הם ל"צבאות- השם", ועאכו"כ - שיבואו כולם, גם הקטנים וקטני-קטנים כו’, לבית-הכנסת (לכל הפחות) בעת קריאת "עשרת-הדברות", כדי שבעת נתינת התורה בזמן מ"ת זה מחדש, הנה (כבפעם הראשונה - כמרז"ל "אמר הקב"ה לישראל, בני, היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדין לפני הר סיני ומקבלין את התורה") - יהיו נוכחים גם ה"ערבים"".

כל הילדים באים לעשרת הדברות

"בהמשך להמדובר לעיל אודות השייכות המיוחדת של ילדי ישראל לקבלת התורה, להיותם ה"ערבים" שבזכותם ניתנה התורה לישראל - יש להשתדל ולעשות את כל האפשרי שכל ילד יהודי וכל ילדי ישראל, כולל ילדים הכי קטנים שזה עתה נולדו, יהיו נוכחים בבית-הכנסת, "מקדש מעט", בשעת קריאת "עשרת הדברות" בחג השבועות, שאז נותן הקב"ה את עשרת הדברות וכל התורה כולה לכל אחד ואחד מישראל, באופן מחודש ומתוך חיות מחודשת, על כל השנה כולה.

וכאמור - ענין זה שייך גם לילדים קטנים שנולדו זה עתה - מכיון שנשמתם, "חלק אלקה ממעל ממש", שומעת ומבינה את עשרת הדברות, ושמיעה זו פועלת שעשרת הדברות יהיו חקוקים אצלה, ועל ידה - גם בגוף, ועד שהשפעת הדבר באה לידי ביטוי בתקופה מאוחרת יותר.

ולכן - כאמור - מוטל על ההורים, האחים והאחיות, להשתדל להביא את הילדים הקטנים לבית-הכנסת, כדי לשמוע את עשרת הדברות בחג השבועות, "זמן מתן תורתנו".

ויהי רצון שתהי’ה הצלחה רבה בכל ההכנות לקראת קבלת התורה, ונזכה לכל ברכותיו של הקב"ה הנמשכות ובאות בד בבד עם קבלת התורה, עד לברכה העיקרית - "ואולך אתכם קוממיות", בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש."

(התוועדויות, כ"ז אייר ה’תשד"מ ל"צבאות ה’. מתוך: שיחת הגאולה)
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,