(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פורים

ברוב עם הדרת מלך


מתוך שיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיחמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-02-17 20:28:02
מהוראות הרבי שליט"א מלך המשיח לימי הפורים.
וההוראה מזה בנוגע למעשה בפועל - גודל ההשתדלות בכל עניני הפורים מתוך אהבת ישראל ואחדות ישראל:
נוסף על קיום כל המצוות דימי הפורים ע"י כאו"א מישראל, "מנער ועד זקן טף ונשים" אשר "בכל מדינות המלך", מלכו של עולם, "הקרובים והרחוקים", עד לפנה נדחת בקצוי תבל - יש להרעיש ולפרסם בכל מקום ומקום, הן בחוץ לארץ והן (ועאכו"כ) בארצנו הקדושה, ע"ד ההשתדלות שכל עניני הפורים יהיו באופן ד"ברוב עם הדרת מלך",
לא מבעי בנוגע למקרא מגילה, דמאי קמ"ל, אלא גם בנוגע לשאר עניני הפורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ומשתה ושמחה, שאף שלא מצינו שיקפידו לעשותם "ברוב עם", אלא כל אחד ואחד לעצמו, מ"מ, כיון שרוצים וצריכים לסיים הגלות (ה"פיזרן לבין האומות") ע"י ההוספה באחדותם של ישראל, כדאי ונכון ביותר להשתדל ככל האפשרי שגם ענינים אלו יהיו "ברוב עם", ועד כדי כך, שכאשר יודעים שבפנה נדחת בעולם נמצא יהודי אחד (יחיד), יש להשתדל להביא אליו (אם אין אפשרות להביאו למקום הציבור) עוד תשעה יהודים כדי שגם הוא יוכל לקיים עניני הפורים בציבור.
ובפרטיות יותר: בנוגע ל"משתה ושמחה" - אף שכל אחד ואחד חוגג סעודת פורים בביתו, עם בני משפחתו כו’, הרי, ידוע המנהג שהי’ה בכמה קהילות קדושות בישראל שהיו הולכים בפורים מבית לבית כדי להשתתף ולהוסיף בסעודת ושמחת פורים של יהודים נוספים, - על דרך שמצינו בנוגע ל"הקפות" בשמחת תורה - ש"גם כי עשה כן בבהכ"נ שלו, אם הולך לבהכ"נ אחר שלא גמרו, ירנן וישמח ג"כ כמהם" (סידור אדמו"ר הזקן לפני "סדר ההקפות") - נוסף לכך שיכולים להוסיף בשמחת פורים "ברוב עם" לאחרי הסעודה בביתו עם בני משפחתו.

ומתנות לאביונים

ובנוגע ל"מתנות לאביונים" - מובן וגם פשוט שהנתינה "ברוב עם" צריכה להיות בתכלית הזהירות בכבודם של העניים, ע"י הנתינה "ברוב עם" לגבאי צדקה או לקופת צדקה, נוסף על הנתינה לקופת צדקה שבביתו הפרטי, שקבעה ועשאה חלק מן הבית, ובפרט בחדר התבשיל [כדי להדגיש שגם האכילה והשתי’ה הפרטית שלו חדורה בענין הצדקה, ועד שקופת-הצדקה נעשית דבר קבוע, ואילו האכילה ושתי’ה, וכלי האכילה אינם דבר קבוע, אלא מטלטלין], כמדובר כמה פעמים.
ועוד ועיקר - לעורר אודות כללות הענין ד"קיימו מה שקיבלו כבר", חידוש הקבלה דכל עניני התורה ומצוות על כל השנה כולה, שיהיו חדורים בנקודת היהדות, אמונה ומסירות נפש, שנעשית חקוקה בזכרונו תמיד, באופן שלא שייך בזה שכחה או שינוי, ופועלת פעולה בעבודה בפועל, כאמור, שעצם הנשמה, "הנסתרות", נמשכת ומתגלה בעבודה בפועל, ב"הנגלית", וכל זה - מתוך הדגשה מיוחדת באהבת ישראל ואחדות ישראל, שפועלים זאת על כל ישראל, לא רק "ברוב עם", אלא כל העם ממש, שנעשים "עם אחד" בגלוי, ע"י גילוי נקודת היהדות שהיא אצל כל ישראל בשוה, ועד שפועלים ומגלים אחדותו של הקב"ה בכל העולם.
(משיחות שבת פרשת ויקרא, י"א אדר שני, ה’תשמ"ט)  מתוך: שיחת הגאולה, הגליון השבועי של ימות המשיח
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,