(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חנוכה

זמני הדלקת החנוכיה. עיצוב: lbz הפקות

לוח חנוכה ה'תשס"ז - 2006


כל הזמנים לחג החנוכה כולל הברכות ומנהגיםמאת: מערכת חב"ד AM    
2006-12-15 00:24:28
נר ראשון - יום שישי, כ"ד בכסלו ה’תשס"ז (15.12.06) לפני כניסת השבת מכינים את הנר הראשון בימין החנוכיה. מברכים את 3 הברכות הראשונות. 1) "להדליק נר חנוכה", 2) "שעשה ניסים", 3) "שהחיינו". לאחר ההדלקה אומרים: - "הנרות הללו". (על הנרות לדלוק לפחות 50 דקות לאחר שקיעת השמש). בנות ונשים מדליקות נרות שבת לאחר הדלקת נרות חנוכה (יש לדייק בזמן ולא לאחר). לאחר הדלקת נרות שבת הן מברכות: ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת-קודש. זמן הדלקת נרות השבת: ירושלים - 4:19, תל אביב - 4:20, חיפה - 4:17, באר שבע - 4:20, ניו-יורק - 4:11.
נר שני - מוצאי שבת, כ"ה בכסלו ה’תשס"ז (16.12.06)  לאחר צאת השבת (ירושלים - 5:17, תל אביב - 5:18, חיפה - 5:16, באר שבע - 5:20, ניו-יורק - 5:15) ועריכת "הבדלה", מכינים 2 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות. ההדלקה משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו".
נר שלישי - יום ראשון, כ"ו בכסלו ה’תשס"ז (17.12.06) מכינים 3 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות ומדליקים את הנרות משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו".
נר רביעי - יום שני, כ"ז בכסלו ה’תשס"ז (18.12.06) מכינים 4 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות ומדליקים את הנרות משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו".
נר חמישי - יום שלישי, כ"ח בכסלו ה’תשס"ז (19.12.06) מכינים 5 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות ומדליקים את הנרות משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו".
נר שישי - יום רביעי, כ"ט בכסלו ה’תשס"ז (20.12.06) מכינים 6 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות ומדליקים את הנרות משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו".
נר שביעי - יום חמישי, ל’ בכסלו ה’תשס"ז (31.12.05) מכינים 7 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות ומדליקים את הנרות משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו".
נר שמיני - יום שישי, א’ טבת ה’תשס"ז (22.01.06) מכינים 8 נרות בימין החנוכייה. מברכים את 2 הברכות הראשונות ומדליקים את הנרות משמאל לימין. לאחר ההדלקה - "הנרות הללו". 
ברכות ההדלקה:
לפני ההדלקה אומרים את הכרזת הקודש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
א) ברוך אתה אדנ-י, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו: להדליק נר, חנכה.
ב) ברוך אתה אדנ-י, א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.
ג) ברוך אתה אדנ-י א-להינו מלך העולם, שהחינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. (ברכה זו מברכים רק בעת ההדלקה הראשונה).
לאחר ההדלקה אומרים: הנרות הללו אנו מדליקין, על התשועות, ועל הנסים, ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנכה, הנרות הללו קדש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על נסיך ועל נפלאותיך, ועל ישועותיך.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,