(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חגי תשרי

זה קרה בחודש תשרי


צרור אירועים בתולדות ישראלמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-09-08 20:30:16
חודש תשרי "שייך" לשבט דן. זה קשור עם העובדה שבחודש זה חל ראש השנה שהוא יום הדין. לאה אמנו אמרה, בהיוולד לה דן: " דנני אלקים וגם שמע בקולי". לענין גם משמעות סמלית הנותנת לנו תקוה כי השם יתברך ישמע גם בקולנו ויתן לנו שנה טובה.

א’ תשרי הוא ראש השנה. יום זה לא יכול לחול בימים א’, ד’ ו-ו’ (לא אד"ו ראש).

א’ תשרי הוא ראש השנה לשנים, לשמיטין וליובלות.

מאורעות רבים אירעו ביום זה, בו נפקדו האמהות שרה ורבקה וכן חנה, אמו של שמואל הנביא. הנביא אלישע ברך ביום זה את האשה השונמית שתלד בן. ביום זה החלו שבי ציון (אחרי החורבן הראשון) להקריב קרבנות. ביום זה קרא עזרא הסופר באוזני הנוכחים הרבים פרק מהתורה ביסדו על ידי כך תנועת תשובה גדולה.

הרבה יותר מאוחר ביום זה (בשנת ד’תשע"ג [1013] לבריאת העולם) קידש רבינו אמנון את השם ברבים אחרי שחיבר את התפילה "ונתנה תוקף".

ב’ תשרי הוא היום השני של ראש השנה.

ביום זה בשנת תש"ג (1943) נרצחו ביתו של הרבי הריי"צ, הרבנית שיינא, ובעלה הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין על יד הנאציים ימח שמם במחנה ההשמדה טרבלינקה. הרבי שליט"א מלך המשיח נוהג לומר ביום זה קדיש.

ג’ תשרי הוא צום גדליהו בן אחיקם, מזרע המלוכה, שנהרג שנה אחרי החורבן, לאחר שנבוכדנאצר מינהו נציב על שארית הפליטה.

ד’ תשרי בשנת ה’תע"ד (2713) לבריאה, נפטר רבי יואל בעל שם מאוסרהא. באותו היום, בשנת ה’תקפ"א לבריאה (2420), נפטר ר’ אברהם בר’ יחיאל מיכל מווילנא, מחבר הספרים "חיי אדם" ו"חכמת אדם".

ה’ תשרי נולד נפתלי בן יעקב, הוא חי 133 שנה, ונפטר לפי דעה אחת, ביום בו נולד. ביום זה נחבש רבי עקיבא בבית הכלא של הרומיים. הוא הוצא להורג ומת על קידוש השם ביום הכיפורים. הוא נמנה על עשרה הרוגי מלכות.

ו’ תשרי בשנת ה’תקע"ב (1812) לבריאה נפטר רבי אריה לייב, המכונה הסבא משפולי.

ביום זה בשנת תשכ"ו (1965) נפטרה אימו של הרבי שליט"א מלך המשיח, הרבנית חנה. הרבי שליט"א מלך המשיח ניגש ביום זה לעמוד התפילה.

ז’ תשרי נולד זבולון בן יעקב, הוא חי 110 שנה. אחרים אומרים: 124 שנה.

ח’ תשרי הוחל בחנוכת בית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך. מהיום זה ואילך נאסרה הקרבת קרבנות אחרים.

ביום נפטר בשנת תקנ"ב (1932) רבי ברוך, אביו של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי,

י’ תשרי הוא יום הכיפורים. יום זה לעולם לא יחול בימי א’, ג’ ו-ו’. לפי דעה אחת נמול אברהם אבינו ביום זה. ביום זה ירד משה רבינו מהר סיני בפעם השלישית כשהוא מביא אתו את הלוחות השניים ואת בשורת "סלחתי".

ביום זה בימי שלמה המלך כשחנכו את בית המקדש (כנ"ל) לא צמו לפי הנחייה שמימית מיוחדת אלא ששו ושמחו בשמחת חנוכת הבית.

ביום זה נהרג על קידוש השם רבי עקיבא.

ביום זה נהרג זכריהו בן יהוידע, הכהן הגדול והנביא.

ביום זה נהרג על קידוש השם רבי עקיבא (כנ"ל) ובאותו יום נולד רבי יהודה הנשיא. בו ביום גזר הקיסר הרומי אדריאנוס על המילה.

ביום כיפור נפטר רבי אחאי (בנו של רבא בר אבוה) שנמנה על רבנן סבוראי.

י"א תשרי נפטר רבי טביומי (מר בר רב אשי). ביום זה בשנת ד’רכ"ז (886) לבריאה, נרצח רב הונא בנו של מר זוטרא, ריש גלותא.

י"ב תשרי בישרו המלאכים לאברהם על הולדת יצחק.

ביום זה, בשנת ה’תקל"ז (1176) לבריאה, נפטר רבי אברהם "המלאך", בנו של המגיד הגדול ממעזריטש.

י"ג תשרי בשנת ה’תקצ"ח (1837) לבריאה נפטר רבי עקיבא איגר.

באותו יום, בשנת ה’תרמ"ג (1882) נפטר הרבי, המהר"ש, שהיה בנו הצעיר של הרבי "צמח צדק".

י"ד תשרי (ערב סוכות) נהגו לסייד את אבני המזבח.

ביום זה בשנת ה’ר"ע (1509) נשרפו ספרי קודש רבים בקהילת פרנקפורט.

ביום זה בשנת ה’תט"ז (1655) לבריאה נספו אלפי יהודים על קידוש השם בעיר לובלין.

יום זה הוא יום השנה להסתלקותו של המגיד מקוזניץ.

ט"ו תשרי הוא היום הראשון של חג הסוכות. יש אומרים כי ביום זה נולדו האבות.

ביום זה בשנת ה’ת"ט (1648) לבריאה נערכה שחיטה גדולה בעיירה דובנא על ידי כנופיה של אנשי חלמניצקי. למעלה מארבעת אלפים יהודים ניספו ביום זה.

במוצאי היום הראשון של סוכות נהג המלך לקרוא בתורה (משנה תורה – ספר דברים) מעל בימה, בבית המקדש. לאחר מכן החלה שמחת בית השואבה אשר מי שלא ראה אותה – לא ראה שמחה מימיו. מבלויי בגדי כהונה (= הבגדים הישנים של הכהנים) היו עושים פתילים והיו מדליקים אבוקות הרבה בסביבות בית המקדש.

י"ט תשרי בשנת ה’תקע"ד (1813) נפטר רבי יצחק "היהודי הקדוש" מפשיסחא.

כ’ תשרי נפטר רבינו יחיאל, אביו של הרא"ש (רבינו אשר) ז"ל.

כ"א תשרי חל הושענא רבה. יום זה לא יחול לעולם לא בשבת, ולא בימי ג’ ו-ה’.

ביום זה, בשנת ה’שצ"א (1630) לבריאה, נפטר רבי יעקב קיקניש, ראש ישיבת לבוב. על מצבתו נחרת, כי היה צאצא של יונה הנביא (קיקניש – על שם הקיקיון).

יום זה הוא גם יום השנה לפטירתם של רבי יעקב יוסף ורבי מנחם מענדל מפרמישלן, מתלמידי הבעל שם טוב.

ביום זה בשנת תש"ז נתלו 10 רוצחים נאציים ימח שמם. אחד מהם שהיה לו ידע קצת ביהדות קרא רגע לפני תלייתו "פורים 1946". כוונתו היתה למה שמוזכר במגילת אסתר על תליית עשרת בני המן שלשלשה מהם יש בשם אות קטנה והם: וצרוף אותיותיהן יוצא תש"ז.

כ"ב תשרי הוא שמיני עצרת ושמחת תורה. כראש השנה אין יום זה יכול לחול בימים א’ ד’ו-ו’.

כ"ד תשרי בימי עזרא ונחמיה קבעו היהודים ימי תשובה ותענית.

באותו יום, בשנת ה’תק"ע (1809) לבריאה, נפטר רבי לוי יצחק מבאריטשוב, בעל "קדושת לוי". כעבור שלושים שנה, בו ביום, נפטר רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר".

כ"ט תשרי נפטר שמעון הצדיק משיירי הכנסת הגדולה וראשון התנאים. הוא שימש בכהונה גדולה במשך ארבעים שנה.

ביום זה בשנת ה’רי"א (1450) לבריאה לקח לודוויג מלך בוואריה בשבי הרבה יהודים, אשר את רכושם הוא החרים ולאחר מכן גרשם מן הארץ.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,