(24, Feb, 2018)
יום שבת פרשת תצוה, ט' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תקופות בתולדות עם ישראל

תקופת המלכים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-31 21:46:11
458 שנה עברו מאז שהמליך שמואל הנביא את שאול למלך בשנת ב’תת"פ, עד חורבן בית ראשון בשנת ג’של"ח, כשנפסקה שושלת מלכות בית דוד. 

תקופה זו מתחלקת ל-4 חלקים כלליים : 

א. מלכות שאול ובנו - שאול נולד בשנת ב’תתכ"א, וכשהיה בן 59 שנה בשנת ב’תת"פ נמשח ע"י הנביא שמואל למלך על ישראל. ואמרו חז"ל ששאול היה אז צדיק כמו ילד בן שנה שלא טעם טעם חטא. הוא מלך 2 שנים ומת בשנת ב’תתפ"ב, 4 חדשים אחרי מיתת שמואל הנביא. (יש דעות שונות לגבי מספר שנות מלכותו). אח"כ מלך איש בושת בן שאול במשך 2 שנים, ו-5 שנים היו ישראל בלי מלך. 

ב. מלכות דוד ושלמה - דוד נמשח עני שמואל הנביא בשנה השניה למלוכת שאול. הוא הומלך על שבטו בחברון בשנת ב’תתפ"ד ומלך עליהם 7 שנים ומחצה. ובשנת ב’תתצ"ב בהיותו בן 37 שנים מלך בירושלים, מלכותו נמשכה 33 שנה ונפטר בשנת ב’תתקכ"ד בן 70 שנה. 

כל מה שכתוב במשה כתוב בדוד : משה הוציא את ישראל ממצרים - ודוד הוציאם משעבוד מלכיות ... משה מלך על ישראל ויהודה - ודוד מלך על ישראל ויהודה ... משה נתן להם חמשה חומשי תורה - וכנגדן נתן להם דוד ספר תהלים שיש בו חמשה ספרים. 

דוד עשה ההכנות לבנין בית המקדש, אולם הבניה עצמה נעשתה על ידי שלמה בנו שנולד בשנת ב’תתקי"ב. שלמה הומלך בן 12 שנים ובנה את הבית בשנת ד’ למלכותו במשך 7 שנים, ונשלם בשנת ב’תתקל"ה. שלמה מת בשנת ב’תתקס"ד בן 52 שנה, ועליו נאמר שהיה החכם מכל האדם. 

ג. מלכי בית דוד (מלכי יהודה) - 20 המלכים צאצאי דוד ושלמה שמלכו על 2 השבטים יהודה ובנימין: רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, עתליה, יהואש, אמציה, עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו. 

שושלת מלכות זו נמשכה 374 שנה עד חורבן בית המקדש הראשון בשנת ג’של"ח. 

ד. מלכי ישראל - בגלל חטאות שלמה ציווה ה’ לנביא אחיה השילוני (שהיה מיוצאי מצרים וחי יותר מ-500 שנה) לקרוע את עשרת השבטים משלמה ולהעבירם לירבעם. מאז נפרדו מלכויות יהודה וישראל. 19 מלכים מלכו בישראל: ירבעם, נדב, בעשה, אלה, זמרי, עמרי, אחאב, אחזיהו, יהורם, יהוא, יהואחז, יהואש, ירבעם, זכריהו, שלום, מנחם, פקחיהו, פקח, הושע בן אלה. 

שושלת זו נמשכה 241 שנה עד גלות עשרת השבטים בשנת ג’ר"ה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:51 PM
 • 5:12 PM
 • 5:10 PM
 • 5:21 PM
 • 5:13 PM
 • 5:10 PM
 • יציאה
 • 6:13 PM
 • 6:15 PM
 • 6:14 PM
 • 6:26 PM
 • 6:22 PM
 • 6:24 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,