(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בית המקדש, כליו והעובדים בו

קטורת
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-29 11:46:17
קטורת - מצות עשה להקטיר קטורת על המזבח פעמים בכל יום, בבוקר ובין הערביים. גם עצם עשיית הקטורת היא מצות עשה, ואלו הם 11 הסממנים שהיא עשויה מהם : נטף (=צרי), שחלת (=צפורן), חלבנה, לבונה, מור, קציעה, שבולת נרד, כרכום, קושט, קלופה, קינמון. לסממנים אלו יש משקל מדויק, ועליהם מוסיפים עוד בלי משקל : מלח סדומית, כפת הירדן, ועוד עשב אחד מעלה עשן, שהיה ידוע רק לאנשים מיוחדים איש מפי איש. 

הכנת הקטורת היתה בעזרה על ידי תהליך של (שריה) שחיקה ועירוב הסממנים, וגם במשך השנה היו בה פעולות שמטרתן לשמר את טריותה וריחה. וכמה דינים נאמרו בקטורת : אסור לתת לתוכה דבש, אסור להחסיר אחד מסממניה, אסור לעשות במתכונתה כדי להריח בה. 

הקטרת הקטורת כיצד : הכהן שזכה בהקטרה נוטל כף מלאה וגדושה בקטורת ונכנס ל"קדש" ביחד עם כהן שזכה לקחת את המחתה עם האש מהמזבח החיצון. הכהן שמביא את האש צובר את הגחלים על גבי המזבח הפנימי, משתחוה ויוצא. זה שבידו כף הקטורת נותנה לכהן אחר הנותן מהכף לתוך חופניו של הראשון. ומשתחוה ויוצא. ואחר כך משליך הכהן הראשון את הקטורת על האש. בזמן שמקטירים את הקטורת בהיכל פורשים כל העם מן ההיכל וגם מהמקום שבין האולם למזבח.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,