(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חב"ד

חב"ד - מי אנחנו?


סקירה קצרה על תולדות תנועת חסידות חב"ד ואדמו"ריהמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-04-02 17:31:24
תנועת חב"ד (חכמה בינה דעת) הוקמה לפני למעלה ממאתים שנה על ידי רבי שניאור זלמן מי שנקרא בפי החסידים אדמו"ר הזקן (אדמו"ר - אדוננו מורנו ורבינו). עד להקמת חסידות חב"ד היו מנהיגי החסידות הכללית רבי ישראל בעל שם טוב וממשיך דרכו רבי דוב בער - המגיד ממזריטש.

החסידות היא גילוי של תורת הקבלה, שעד אותה תקופה היתה נסתרת ולא ניתנה ללימוד הרבים. הבעל-שם-טוב (הבעש"ט) כותב באחד ממכתביו שהוא עלה לרקיעים העליונים ופגש שם את מלך המשיח, "ושאלתי אותו: אמתי אתי מר? (מתי יבוא כבודו?) וענה לי לכשיפוצו מעיונתיך חוצה!" משמעות הדבר היא שעל הבעש"ט לפרסם את תורת החסידות.

התורה, כמו הגוף מחולקת ל"גוף" ול"נשמה" החלק שנקרא "נגלה" הוא בעצם החלק הגלוי, בחלק זה כלולים כל התנ"ך, המשנה, התלמוד ושאר הספרים שנוספו עליהם. בחלק השני "הנסתר" כלולים ספרי הקבלה כמו הזהר וכיוצא בו, וכן החסידות שהיא באה כהמשך והפשטה של תורת הקבלה.

האדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא, הספר שהפך להיות "תורה שבכתב" עבור החסידים, אגב, הספר הודפס עד היום בכחמשת אלפים עותקים, זאת על פי הוראתו של הרבי מלך המשיח שליט"א להדפיס את הספר בכל מקום. נוסף על ספר התניא הוא כתב גם -על פי הוראת רבו המגיד ממזריטש - את ה"שולחן ערוך" בו הוא מיישב חילוקי דינים שעד אותה תקופה חלקו בהם. שמו "שניאור" מרמז על אותם שני אורות: אור החסידות - התניא, ואור הנגלה - השולחן ערוך.

אדמו"ר הזקן, בתחילת דרכו כמנהיג, כקודמיו, לא עסק בעיקר בפרסום והפצת תורת החסידות. עד למאסרו בידי הצאר הרוסי. שם, בהיותו בכלא ביקרו אותו רבותיו הבעל-שם-טוב והמגיד שהורו לו לא להפסיק ואף להרחיב את הפצת מעיינות החסידות. מיני אז החלה תקופה חדשה בתולדות החסידות, חלק גדול מכוחות החסידים נדרשו על מנת שיופצו המעיינות, ועשרות אלפים מעם ישראל הצטרפו לשורות החסידות.

לאחר פטירתו המשיך את דרכו בנו, רבי דובער מי שנקרא בפי החסידים "אדמו"ר האמצעי", הוא עסק בהעמקת תורת החסידות ותורתו הייתה עמוקה ביותר. ספריו נחשבים לספרים עמוקים במיוחד. לאחריו עמד בראש תנועת החסידות חתנו רבי מנחם מענדל "הצמח צדק" הוא נקרא כן על שם אחד מספריו. הצמח-צדק היה האדמו"ר הראשון שהתיישב בעיירה ליובאוויטש (לובביץ) שם שהפך לשם נרדף לחב"ד.

האדמו"ר הרביעי הוא - רבי שמואל, חסידים מכנים אותו בראשי התיבות של שמו - המהר"ש. לאחריו היה אדמו"ר הרש"ב הרב רבי שלום בער. הוא נאלץ לעזוב את העיירה ליובאוויטש ולעקור לעיר רוסטוב בתוככי רוסיה.

כאן אנו מגיעים לדור השישי - בנו ממלא מקומו רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד המפוארת, שפעל במשך שלושים שנות נשיאות עתירות פעילות חובקת עולם, חלקה במחתרת ברוסיה הסובייטית, בהפעלת זרועות אור רבות בחושך הרוחני ששרר באותם הימים.

לאחר שהשתחרר ממאסר על הרבצת מעיינות התורה והחסידות ברחבי רוסיה, מאסר בו הוכיח הרבי לסובבים אותו כי איום על חייו אינו עושה עליו שום רושם, ולהיפך, יצא הרבי את רוסיה בדרכו לארה"ב שם ביסס את אימפריית חב"ד המפוארת בבנין אחד בברוקלין, משם יוצאת אורה לעולם כולו עד עצם היום הזה.

ב- י’ שבט תש"י (1950) הסתלק רבי יוסף יצחק, ובהתוועדות מיוחדת שנערכה לכבוד יום השנה הראשון קיבל על עצמו את נזר הנשיאות חתנו - הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - רבי מנחם מענדל שניאורסון.

כבר בהתוועדות זו בה קיבל את הנשיאות הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח על תפקיד הדור השביעי, ובעצם על תפקידו שלו כמנהיג הדור. במאמר הראשון שהתבסס על מאמרו של חותנו - הרבי הקודם - הבהיר כי תפקידנו לפעול את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

מי שעוקב אחר שנות נשיאותו מגלה כי שלב אחרי שלב הוא מכין את העולם להתגלות הגדולה של מלך המשיח, תוך שלילת כל אפשרות כי התגלות זו תהיה נחלתו של דור אחר. דורנו דור השביעי יזכה לכך, הבטיח.
במסגרת הכנת העולם לקבלת פני משיח, הכריז על מבצעי יהדות שחיזקו את יסודות הבית היהודי, החל מהילד וכלה בהוריו.

עבור ילדי ישראל הקים הרבי שליט"א מלך המשיח את ארגון "צבאות השם" וקרא לכל ילד יהודי להיות חלק מצבא הכנה לגאולה. חדרם הפרטי של הילדים הפך לחדר צבאות השם, עם קופת צדקה משלהם, חת"ת, סידור תפילה ושאר ספרי קודש להם הוקצה מקום כבוד בחדר. כל מאוויים, כולל סביבתם הקרובה ומה שנקרא "הפרטיות" שלהם, היתה סביב הגאולה.

מאוחר יותר קרא הרבי שליט"א מלך המשיח לכתיבת ספר תורה שיאחד את כל ילדי ישראל, מהוראה זו כבר נכתבו כמה ספרי תורה כשכל ילד יהודי שנולד זוכה על ידי רכישת אות אחת, להיכלל בספרם המיוחד של חיילי צבאות השם.

למבוגרים קרא להתחזק בשאר מצוות כמו, תפילין, כשרות, לדאוג למזוזה כשרה, ולבני זוג לשמור על טהרת המשפחה - יסוד העם היהודי. גם את אומות העולם שיתף בהכנת וזיכוך העולם וקרא להם ליטול על עצמם את קיום שבע מצוות בני נח. כך במבצעים מיוחדים כרך הרבי שליט"א מלך המשיח את העם היהודי והעולם כולו סביב מטרה אחת: הגאולה.

במשך שנות נשיאותו פונים אל הרבי שליט"א מלך המשיח, מכל גוני הקשת, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ותלמידי חכמים, ראשי ממשלות ושרים, חברי כנסת ואישי ציבור נכבדים, אומנים, אנשי צבא, מדענים, אילי הון ועמך ישראל לרבבותיהם. גם כיום, עד להתגלות המלאה והמושלמת, ממשיכים יהודים מכל קצוי תבל לפנות אל הרבי שליט"א מלך המשיח ולהיעזר בברכותיו והדרכותיו וזאת באמצעות אגרות הקודש.

לאחר שהעולם השתנה ללא הכר ובכל פינה בעולם קיימת נקודת יהדות על ידי שלוחיו, צריך כל אחד לחוש ולממש את הקשר אל נשיא הדור השביעי. בשנים האחרונות הכריז הרבי מלך המשיח שליט"א כי אנו כבר בשלב הגאולה ועבודתינו אכן נשאה פרי. עלינו מוטל כעת לפרסם את התגולותו השלימה בגאולה האמיתית והמושלמת תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
חב"ד-נט בית חב"ד הוירטואלי, הכתובת לכל ענין יהודי. chabad.net
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,